Õppejaht algajatele – tutvume Käsmu rannaelustikuga.

0
Broneeri õppeprogramm
Broneeri õppeprogramm
Õppeprogrammi broneerimiseks täida kõik allolevad väljad.
Kooli nimi*
Klass*
Osalejate arv*
Õpetaja nimi*
E-maili aadress*
Telefoninumber*
Toimumisaeg*
Alternatiivne toimumisaeg*
Salvesta sooviloendisse

Adding item to wishlist requires an account

3154

Miks valida meid?

  • Meie juhendajad on loodusalase magistrikraadiga ja suure kogemusega lõppeprogrammide läbiviimisel

Tekkis küsimus

Helista või kirjuta meile ja aitame meeleldi

+372 53980543

lahemaaokoturism@gmail.com

3 h
Aeg: Kevad-Sügis
Kirjeldus

Sobilik: 1-4 klassid
Grupi suurus: kuni 25 õpilast
Keel: Eesti keeles

Programmi kirjeldus:

Õpilased jagatakse 2-liikmelisteks gruppideks, iga grupp saab täitmiseks töölehe. Kõigepealt õpetatakse lastele kaardi ja kompassi abil orienteerumist, seejärel räägitakse looduses käitumise reeglitest ja missugust kahju tekitab loodusele prügi maha jätmine. Kuna tegemist on väikeste lastega, siis lähevad nad õpperajale koos juhendajaga. Igal grupil on võimalik mingi osa teest ülejäänusid juhtida, sest kaarti ja kompassi antakse ühelt grupilt teisele edasi.

Rajal otsitakse kaardi ja kompassi abil sinna peidetud küsimusi Käsmu looduse, pärandkultuuri ja keskkonnaprobleemide kohta. Iga grupp vastab iseseisvalt küsimusele, seejärel kontrollitakse vastuseid, Seejärel minnakse mereranda, kus grupid otsivad rannast töölehele märgitud karpe, vähikesi, vetikaid ja muid rannaelanikke ning vaadatakse ja määratakse koos merelinde. Teel esitab juhendaja lisaküsimusi, näitab raja ääres olevaid lindude ja loomade tegutsemisjälgi ja muud huvitavat. Retke lõpus tehakse päevast kokkuvõte – tuletatakse meelde, mida uut loodusest teada saadi ja tunnustatakse tublimaid vastajaid. Kõik saavad anda tagasisidet päevale.  

Päevakava:

15 min – päeva ja tegevuste tutvustamine, gruppideks jaotamine, kaardi ja kompassi kasutamise õppimine, looduses ohutu ja loodust hoidva käitumise reeglite läbiarutamine.
30 min õpperajal peidetud küsimuste otsimine ja neile vastamine. Rajal nähtava kohta info jagamine.
45 min rannaelustikuga tutvumine ja õppelehtede täitmine, lindude määramine.
30 min kaasa võetud toidu söömine.
45 min õpperaja läbimise jätkamine.
15 min kokkuvõtete tegemine, parimate väljaselgitamine, tagasiside andmine.

Juhis õpetajale:

Õpetajalt ootame õpilaste eelnevat informeerimist õppeprogrammi iseloomust. Kogu programm toimub looduses, sellepärast peaksid lastel olema ilmastikukindlad riides ja mugavad, soojad ja veekindlad jalanõud. Vihmase ilma korral midagi vihma eest kaitseks. Kaasas võiks olla võileib ja jook. Rajal ei ole ettevalmistatud piknikukohta, süüakse improviseeritud pikniku vormis.

Õpetaja peaks läbima kogu programmi koos õpilastega ja aitama juhendajal jälgida, et keegi grupist maha ei jääks. 

Programmi lõpus annab juhendaja klassile tagasisidet programmi kohta ning ootab ka õpetajalt tagasisidet. Tagasisidet saab õpetaja anda kohapeal suuliselt, täites tagasisidelehte või kodulehe vahendusel. Tagasiside põhjal tehakse programmi pidevalt vajalikke parandusi.

Toimumiskoht:

Käsmu loodusrada, kogu programm toimub välitingimustes. Läbitakse 2 km pikkune rada, mis teeb ringi. Kõnnitakse põhiliselt mööda metsaradu, seetõttu ei sobi programm ratastooliga liikuvatele inimestele.

Juhendaja:

Kauri Kivipõld – bakalaureuse kraad Tallinna Ülikooli geoökoloogia erialalt bioloogia lisaerialaga, magistrikraad Eesti Maaülikooli maastiku kaitse ja hoolduse erialal, on seda programmi läbi viinud alates 2017 aastast.

Õpitulemus/Programmi eesmärk:

Õpilane oskab sihipäraselt vaadelda, erinevusi ja sarnasusi märgata ja kirjeldada, märkab ja eristab mere ääres elavaid taime- ja loomaliike, ta teab, mis loomad elavad Käsmu poolsaarel ja mis on põhilised keskkonnaprobleemid rannaaladel. Oskab kasutada välimäärajat liikide määramisel. Paraneb funktsionaalne lugemisoskus ja oskus leida loodust puudutavatele küsimustele vastuseid. Õpilased teavad, kuidas liikuda maastikul kaardi ja kompassi abil, oskavad leida kaardil tähistatud punkte. Suureneb huvi looduse vastu ja arusaamine looduse kaitsmise vajalikkusest.

Õppemeetod:

Kasutatud on aktiivõppemeetodeid: maastikumäng, õuesõpe, avastusõpe.

Kasutatakse: kaarte kompasse, binoklit, lindude välimäärajaid, täidetakse töölehti. Õppevahendid on juhendajal kaasas.

Seos riikliku õppekavaga:

Läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng. Taotletakse lapse kujunemist vastutustundlikuks ning keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustab jätkusuutlikkust. 

I kooliaste: loodusõpetus – inimese meeled ja avastamine, organismid ja elupaigad.

II kooliaste loodusõpetus – elu mitmekesisus Maal, vesi kui elukeskkond, Läänemeri elukeskkonnana, mere ja ranniku elustik, iseloomulikud liigid ja nendevahelised seosed, Läänemere taimed, vetikad, kalad, selgrootud ja imetajad; mets elukeskkonnana, mets kui ökosüsteem, keskkonnatingimused metsas, kohastumine eluga metsas; loodus- ja keskkonnakaitse Eestis. Pinnavormid ja pinnamood. Jääaja mõju Eesti pinnamoe kujunemisele.

Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ja põhjuslikud tagajärjed. Tegemist on integreeritud programmiga, mis hõlmab teadmisi loodusest, kultuuripärandist, keskkonnahoiust, õpetab kasutama kaarti ja kompassi, parandab funktsionaalset lugemisoskust, arvutamisoskust, meeskonnatööoskust ning annab ka füüsilist treeningut.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus õpipädevus suhtluspädevus

Lisainfo:

Programm sobib kõige paremini 2. – 4. klasside õpilastele. Võimalik on viia programm läbi korraga kahe juhendajaga, seetõttu saab vastu võtta kaks klassi korraga.

Võimalik on programmi läbi viia ka vaimupuudega õpilastele (sellest tuleb juhendajat eelnevalt informeerida, et saaks planeerida õpilastele sobivaid tegevusi). Programmi läbiviimisaja hulka on arvestatud aeg kaasavõetud võileibade söömiseks.

Galerii
Tagasiside ankeet

Selleks, et oskaksime Teile võimalikult paremaid ja Teie vajadustele kõige paremini vastavaid
programme pakkuda, tahaksime teada, mis Teile meie programmi juures meeldis ja mida
võiksime teisiti teha. Oleme väga tänulikud, kui meid veidi aitate.

Palume anda hinne 5 palli süsteemis (1 – ei jäänud üldse rahule, 2 – oli palju puudujääke, 3 –
olid küll mõned puudujäägid, kuid üldjoontes võis rahule jääda, 4 – jäin rahule, kuid oli asju,
mida oleks saanud paremini teha, 5 – programm vastas meie minu ootustele) tõmmates õigele
hindele joone alla.