Õppejaht Stroomi rannas

0
Broneeri õppeprogramm
Broneeri õppeprogramm
Õppeprogrammi broneerimiseks täida kõik allolevad väljad.
Kooli nimi*
Klass*
Osalejate arv*
Õpetaja nimi*
E-maili aadress*
Telefoninumber*
Toimumisaeg*
Alternatiivne toimumisaeg*
Salvesta sooviloendisse

Adding item to wishlist requires an account

3732

Miks valida meid?

  • Meie juhendajad on loodusalase magistrikraadiga ja suure kogemusega lõppeprogrammide läbiviimisel

Tekkis küsimus

Helista või kirjuta meile ja aitame meeleldi

+372 53980543

lahemaaokoturism@gmail.com

3 h
Aeg: Sügis-Kevad
Kirjeldus

Sobilik: 7-9 kl III kooliaste
Grupi suurus: 28 õpilast
Keel: Eesti keeles.

Programmi kirjeldus:

Õpilased õpivad kaardi ja kompassiga orienteerumist, seejärel lähevad kahekaupa rajale, kus otsivad kaardi ja kompassi abil peidetud küsimusi ning vastavad neile. Vastused küsimustele tuletatakse meelde tunnis õpitust, leitakse loodusest või kasutatakse otsimiseks Googlet .Lõpus kontrollitakse vastused üle ja selgitatakse, mis läks valesti. Lõpuringis saavad kõik rääkida, mida uut nad õppepäeval teada said. 

10 min päeva ja ülesande tutvustus

20 min kaardi ja kompassi kasutamise õpetus

90 min Kaardi ja kompassi abil orienteerumine, ülesannete lahendamine

20 min vastuste kontrollimine ja arutelu

10 min kokkuvõte ja lõpuring

30 min kaasavõetud toidu söömine

Juhis õpetajale:

Õpetajalt ootame õpilaste informeerimist programmi toimumisest välitingimustes ning vajadusest panna selga välitingimustesse sobiv riietus ja jalanõud.

Toimumiskoht:

Stroomi Rand

Juhendaja:

Kauri Kivipõld – bakalaureuse kraad Tallinna Ülikooli geoökoloogia bioloogia lisaerialaga, magistrikraad Eesti Maaülikooli maastiku kaitse ja hoolduse erialal, Meriliis Kotkas.

Õpitulemus

Õpilane oskab kasutada looduses liikumisel kaarti ja kompassi, oskab kompassi abil suundi määrata, oskab kasutada kaardil olevat mõõtkava kauguste mõõtmisel. Õpilane väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning suhtub vastutustundega ja säästvalt erinevatesse ökosüsteemidesse ning elupaikadesse.

Õppemeetod:

Maastikumäng, kaardi ja kompassi kasutamine, paaristöö, töölehtede täitmine.

Töövahendid: kaardid, kompassid, töölehed, kirjutusalused, kirjutusvahendid antakse 1 kahei õpilase peale. Töövahendid on juhendajal kaasas.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

III kooliaste loodusõpetus: elus ja eluta looduse seosed, kohastumine keskkonnatingimustega. Ökoloogia ja keskkonnakaitse. Geograafia: kaardiõpetus, geoloogia. Bioloogia: selgroogsete loomade tunnused – õpilane seostab selgroogsete loomade välistunnuseid nende elukeskkonnaga, analüüsib erinevate meelte olulisust sõltuvalt elupaigast ja eluviisist.

Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ja põhjuslikud tagajärjed. Tegemist on integreeritud programmiga, mille käigus õpilased saavad teadmisi looduse, kultuuripärandi ja keskkonnaprobleemide kohta, harjutavad funktsionaalset lugemisoskust ja arvutamisoskust, õpivad meeskonnatööd, kaardi ja kompassiga orienteerumist ja saavad ka füüsilist treeningut.

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ja väärtustab jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna ja inimarengu küsimustele.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus suhtluspädevus

Lisainfo:

Programmile saab tulla ühiskondliku transpordiga.

Galerii
Tagasiside ankeet

Selleks, et oskaksime Teile võimalikult paremaid ja Teie vajadustele kõige paremini vastavaid
programme pakkuda, tahaksime teada, mis Teile meie programmi juures meeldis ja mida
võiksime teisiti teha. Oleme väga tänulikud, kui meid veidi aitate.

Palume anda hinne 5 palli süsteemis (1 – ei jäänud üldse rahule, 2 – oli palju puudujääke, 3 –
olid küll mõned puudujäägid, kuid üldjoontes võis rahule jääda, 4 – jäin rahule, kuid oli asju,
mida oleks saanud paremini teha, 5 – programm vastas meie minu ootustele) tõmmates õigele
hindele joone alla.