Saame tuttavaks Viru rabaga

0
Broneeri õppeprogramm
Broneeri õppeprogramm
Õppeprogrammi broneerimiseks täida kõik allolevad väljad.
Kooli nimi*
Klass*
Osalejate arv*
Õpetaja nimi*
E-maili aadress*
Telefoninumber*
Toimumisaeg*
Alternatiivne toimumisaeg*
Salvesta sooviloendisse

Adding item to wishlist requires an account

2873

Miks valida meid?

  • Meie juhendajad on loodusalase magistrikraadiga ja suure kogemusega lõppeprogrammide läbiviimisel

Tekkis küsimus

Helista või kirjuta meile ja aitame meeleldi

+372 53980543

lahemaaokoturism@gmail.com

3 h
Aeg: Kevad-Sügis
Kirjeldus

Sobilik: 1-4 klassid
Grupi suurus: kuni 30 õpilast
Keel: Eesti keeles

Programmi kirjeldus:

Alguses räägime programmi tegevustest ja päevaplaanist ning ohutust liikumisest rabas. Seejärel läbeme koos õpperajale. Õpilased jagunevad 2-liikmelisteks gruppideks, iga grupp saab endale töölehe. Koos uurime, kuidas rabad tekivad ja arenevad, mille poolest erinevad üksteisest madalsoo, siirdesoo ja raba. Vaatame, nuusutame, katsume, mõõdame, vastame küsimustele ja täidame töölehti. Uurime mis on õõtsik, mille poolest see erineb tavalisest maast. Proovime õõtsikul hüppamist. Räägime elutingimustest rabas ja kohastumustest eluks niisugustes tingimustes.

Arutame, kui vanad on rabamännid ja kuidas nende vanust määratakse ning määramegi mitme männi vanuse. Vaatame freesturbavälja ja räägime turba tekkest, omadustest ning kasutamisest, samuti soode taastamisest. Leiame töölehtede järgi, mis taimed rabas kasvavad. Lõpuks kontrollime vastuseid töölehtedel ja selgitame välja parimad vastajad. Programmi lõpus tuletame meelde, mida uut ja huvitavat teada saime. 

Päevakava:

15 min sissejuhatav vestlus, instrueerimine õpperajal käitumisest ja ohutusest.
110 min liikumine mööda laudteed, vaatetornist ümbruse vaatlemine, freesturbavälja juures käimine. Juhendaja esitab pidavalt küsimusi, näitab rabas kasvavaid taimi ja seal elavaid linde, putukaid jt. asukaid ning selgitab nende kohastumusi eluks rabas. Koos leitakse mändide vanuseid, otsitakse töölehtede järgi erinevaid rabataimi, täidetakse töölehti.
20 min tulemuste kontrollimine, arutelu, parimate väljaselgitamine.
15 min kokkuvõtete tegemine, tagasiside.
20 min kaasavõetud toidu söömine

Juhis õpetajale:

Õpetajalt ootame õpilaste eelnevat instrueerimist programmist. Osalejatel peaksid olema ilmastikule vastavad riided, soovitavalt kihilised, mugavad ja mittelibedad jalanõud, ei tohi panna kummikuid, sest need on libedad, külmad ja ebamugavad! Jook ja võileib võiksid kaasas olla. 

Selle programmi käigus liigub õpetaja loodusrajal koos õpilastega, et tagada täiendavat turvalisust.

Tagasiside – tagasisidet klassile annab juhendaja lõpuringis, siis saavad ka õpetaja ja õpilased tagasisidet anda. Õpetaja saab tagasisidet anda ka tagasiside lehte täites või kodulehe kaudu. Vastavalt saadud tagasisidele vaadatakse programmi regulaarselt üle ja vajadusel tehakse parandusi ja täiendusi.

Toimumiskoht:

Programm toimub Viru rabas, minnakse raba ühest servast teise umbes 3 km, alguspunkt ja lõpppunkt on erinevates kohtades. Tee kulgeb suures osas mööda laudteed, aga ka mööda metsaradu.

Juhendaja:

Kauri Kivipõld – bakalaureuse kraad Tallinna Ülikooli geoökoloogia erialalt bioloogia lisaerialaga, magistrikraad Eesti Maaülikooli maastiku kaitse ja hoolduse erialal, on seda programmi läbi viinud alates 2016. aastast.

Õpitulemus/Programmi eesmärk:

Õpilased oskavad seostada raba kui elukeskkonna eripära turbasambla ehituse ja omadustega, tunnevad raba elustikku ja teavad, mismoodi need on kohastunud eluga rabas. Õpilased teavad, kuidas sood tekivad ja arenevad ja teavad taimede kasvutingimuste erinevusi madalsoos ja rabas. Teavad, miks on oluline rabasid kaitsta ja soid taastada. Teavad, milleks turvast kasutatakse ja kuidas turba kaevandamine tekitab kasvuhooneefekti. Programmi tulemusena suureneb õpilaste keskkonnateadlikkus ja teadmised loodusressursside säästlikust kasutamisest ja jätkusuutlikust arengust, nad väärtustavad rohkem looduskeskkonda ja hüvesid, mida see inimestele pakub.

Õppemeetod:

Õppemeetoditeks on avastusõpe ja õuesõpe, mõõtmine, määramine, arutelu, grupitöö.
Õppevahendid: töölehed, mõõdulint. Töövahendid annab juhendaja.

Seos riikliku õppekavaga:

I kooliaste loodusõpetus: inimese meeled ja avastamine, organismide mitmekesisus ja elupaigad, mõõtmine ja võrdlemine.

II kooliaste loodusõpetus: elu mitmekesisus Maal, soo elukeskkonnana, soode areng – madalsoo, siirdesoo ja raba, elukeskkond soos, soode elustik ja tähtsus. Elukeskkond Eestis, Eesti loodusvarad, loodus- ja keskkonnakaitse Eestis – inimese mõju keskkonnale.

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustab jätkusuutlikkust. 

Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ning põhjuslikud tagajärjed. Tegemist on integreeritud programmiga, mille käigus õpitakse tundma loodust, loodusvarade kasutamist, keskkonnakaitset, arvutatakse, mõõdetakse, loetakse, arutletakse ja saadakse ka füüsilist treeningut.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus õpipädevus sotsiaalne ja kodanikupädevus suhtluspädevus

Lisainfo:

Programmile on võimalik võtta korraga 2 klassi 2 juhendajaga. Programm toimub eesti keeles, kuid eelneval kokkuleppel on võimalik seda läbi viia ka vene keeles. Laudtee algus ja vaatetorn on läbitavad ka ratastooliga, kuid kogu laudteed ratastooliga läbida ei ole võimalik. Juhul kui grupis on ratastooli kasutavaid lapsi, on võimalik teha kohandatud programmi, mille jooksul ei läbita kogu rada, vaid pööratakse vaatetorni juurest tagasi.

Turvalisus. Rada on üldiselt turvaline, kuid vihmase ilmaga muutub laudtee libedaks, sellepärast on oluline kanda mittelibisevaid jalanõusid. Sooja ilma korral võib olla sääski, rabataimede õitsemise ajal ka allergiatekitajaid. 

Turvalisuse tagamiseks liiguvad juhendaja ja õpetaja koos grupiga. Juhendaja on läbinud esmaabikursuse.

Galerii
Tagasiside ankeet

Selleks, et oskaksime Teile võimalikult paremaid ja Teie vajadustele kõige paremini vastavaid
programme pakkuda, tahaksime teada, mis Teile meie programmi juures meeldis ja mida
võiksime teisiti teha. Oleme väga tänulikud, kui meid veidi aitate.

Palume anda hinne 5 palli süsteemis (1 – ei jäänud üldse rahule, 2 – oli palju puudujääke, 3 –
olid küll mõned puudujäägid, kuid üldjoontes võis rahule jääda, 4 – jäin rahule, kuid oli asju,
mida oleks saanud paremini teha, 5 – programm vastas meie minu ootustele) tõmmates õigele
hindele joone alla.