Saame tuttavaks Tudu rabaga

0
Broneeri õppeprogramm
Broneeri õppeprogramm
Õppeprogrammi broneerimiseks täida kõik allolevad väljad.
Kooli nimi*
Klass*
Osalejate arv*
Õpetaja nimi*
E-maili aadress*
Telefoninumber*
Toimumisaeg*
Alternatiivne toimumisaeg*
Salvesta sooviloendisse

Adding item to wishlist requires an account

3502

Miks valida meid?

  • Meie juhendajad on loodusalase magistrikraadiga ja suure kogemusega lõppeprogrammide läbiviimisel

Tekkis küsimus

Helista või kirjuta meile ja aitame meeleldi

+372 53980543

lahemaaokoturism@gmail.com

3 h
Aeg: Kevad-Sügis
Kirjeldus

Sobilik: 1-5 klassid
Grupi suurus: kuni 25 õpilast
Keel: Eesti keeles

Programmi kirjeldus:

Alguses räägime programmi tegevustest ja päevaplaanist ning ohutust liikumisest rabas. Seejärel läheme koos õpperajale. Õpilased jagunevad 2-liikmelisteks gruppideks, iga grupp saab endale töölehe. Vaatame, nuusutame, katsume, mõõdame, vastame küsimustele ja täidame töölehti. Töölehel on küsimused raba tekke ja arengu kohta, mille poolest erinevad üksteisest madalsoo, siirdesoo ja raba, elutingimuste kohta rabas ja kohastumuste kohta eluks niisugustes tingimustes, turba tekke, omaduste ja kasutamise ning turba kaevandamisega seotud ohtude kohta. Samuti süsinikuringe ja märgalade tähtsuse, soode taastamise mõju kohta kliimamuutustele. Vastused leiavad õpilased infotahvlitelt ja juhendaja jutust. Uurime mis on õõtsik, mille poolest see erineb tavalisest maast. Arutame, kui vanad on rabamännid ja kuidas nende vanust määratakse. Leiame töölehtede järgi, mis taimed rabas kasvavad. Lõpuks kontrollime vastuseid töölehtedel ja selgitame välja parimad vastajad. Programmi lõpus tuletame meelde, mida uut ja huvitavat teada saime.

Päevakava:

15 min sissejuhatav vestlus, instrueerimine õpperajal käitumisest ja ohutusest.
90 min liikumine mööda laudteed, töölehtede täitmine, vastuste otsimine infotahvlitelt. Juhendaja esitab pidavalt küsimusi, näitab rabas kasvavaid taimi ja seal elavaid linde, putukaid jt. asukaid ning selgitab nende kohastumusi eluks rabas. Koos leitakse mändide vanuseid, otsitakse töölehtede järgi erinevaid rabataimi.
30 min tulemuste kontrollimine, arutelu, parimate väljaselgitamine.
15 min kokkuvõtete tegemine, tagasiside.
30 min kaasavõetud toidu söömine

Juhis õpetajale:

Õpetajalt ootame õpilaste eelnevat instrueerimist programmist. Osalejatel peaksid olema ilmastikule vastavad riided, soovitavalt kihilised, mugavad ja mittelibedad jalanõud, ei tohi panna kummikuid, sest need on libedad, külmad ja ebamugavad! Jook ja võileib võiksid kaasas olla.
Selle programmi käigus liigub õpetaja loodusrajal koos õpilastega, et tagada täiendavat turvalisust.
Tagasiside: Vastused arutatakse õpilastega koos läbi. Programmi lõpus tehakse ühine päeva
kokkuvõte. Õpetaja saab õpilaste täidetud töölehed, mis annab võimaluse õues alustatuga
koolis edasi minna. Õpetaja annab programmi kohta tagasisidet pärast programmi lõppu
suuliselt või tagasisidelehtede täitmisel. Tagasiside alusel korrigeerime programmi pidevalt.

Toimumiskoht:

Programm toimub Tudu rabas, kus on väga hea vaadelda raba kui
ökosüsteemi, erinevaid rabataini ja linde, putukaid.

Juhendaja:

Kauri Kivipõld – bakalaureuse kraad geoökoloogias bioloogia lisaerialaga
(Tallinna Ülikool), magistrikraad maastiku hoolduse ja kaitse erialal (Eesti Maaülikool),
läbinud Tartu Ülikooli Pedagoogikakursuse. Töötab alates 2006. aastast loodusgiidina ja
Tallinna Loomaaia giidina. Õpilasprogramme on läbi viinud alates 2010. aastast ja
rabade programme juba alates 2018. aastast.

Õpitulemus/Programmi eesmärk:

Õpilased oskavad seostada raba kui elukeskkonna eripära turbasambla ehituse ja omadustega, tunnevad raba elustikku ja teavad, mismoodi need on kohastunud eluga rabas. Õpilased teavad, kuidas sood tekivad ja arenevad ja teavad taimede kasvutingimuste erinevusi madalsoos ja rabas. Teavad, miks on oluline rabasid kaitsta ja soid taastada. Teavad, milleks turvast kasutatakse ja kuidas turba kaevandamine tekitab kasvuhooneefekti. Programmi tulemusena suureneb õpilaste keskkonnateadlikkus ja teadmised loodusressursside säästlikust kasutamisest ja jätkusuutlikust arengust, nad väärtustavad rohkem looduskeskkonda ja hüvesid, mida see inimestele pakub..

Õppemeetod:

Õppemeetoditeks on avastusõpe ja õuesõpe, mõõtmine, määramine, arutelu, grupitöö.

töölehed, mõõdulint. Töövahendid annab juhendaja.

Seos riikliku õppekavaga:

I kooliaste loodusõpetus: inimese meeled ja avastamine, organismide mitmekesisus ja elupaigad, mõõtmine ja võrdlemine.
II kooliaste loodusõpetus: elu mitmekesisus Maal, soo elukeskkonnana, soode areng – madalsoo, siirdesoo ja raba, elukeskkond soos, soode elustik ja tähtsus. Elukeskkond Eestis, Eesti loodusvarad, loodus- ja keskkonnakaitse Eestis – inimese mõju keskkonnale.
Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustab jätkusuutlikkust.
Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ning põhjuslikud tagajärjed. Tegemist on integreeritud programmiga, mille käigus õpitakse tundma loodust, loodusvarade kasutamist, keskkonnakaitset, arvutatakse, mõõdetakse, loetakse, arutletakse ja saadakse ka füüsilist treeningut.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus, matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus. Õpipädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, suhtluspädevus

Lisainfo:

Programmile on võimalik võtta korraga 2 klassi 2 juhendajaga. Programm toimub eesti keeles. Laudteed ratastooliga läbida ei ole võimalik.
Turvalisus. Rada on üldiselt turvaline, kuid vihmase ilmaga muutub laudtee libedaks, sellepärast on oluline kanda mittelibisevaid jalanõusid. Sooja ilma korral võib olla sääski, rabataimede õitsemise ajal ka allergiatekitajaid.
Turvalisuse tagamiseks liiguvad juhendaja ja õpetaja koos grupiga. Juhendaja on läbinud esmaabikursuse.

Galerii
Tagasiside ankeet

Selleks, et oskaksime Teile võimalikult paremaid ja Teie vajadustele kõige paremini vastavaid
programme pakkuda, tahaksime teada, mis Teile meie programmi juures meeldis ja mida
võiksime teisiti teha. Oleme väga tänulikud, kui meid veidi aitate.

Palume anda hinne 5 palli süsteemis (1 – ei jäänud üldse rahule, 2 – oli palju puudujääke, 3 –
olid küll mõned puudujäägid, kuid üldjoontes võis rahule jääda, 4 – jäin rahule, kuid oli asju,
mida oleks saanud paremini teha, 5 – programm vastas meie minu ootustele) tõmmates õigele
hindele joone alla.