Oandu puutumatu loodusmetsa tundmaõppimine.

0
Broneeri õppeprogramm
Broneeri õppeprogramm
Õppeprogrammi broneerimiseks täida kõik allolevad väljad.
Kooli nimi*
Klass*
Osalejate arv*
Õpetaja nimi*
E-maili aadress*
Telefoninumber*
Toimumisaeg*
Alternatiivne toimumisaeg*
Salvesta sooviloendisse

Adding item to wishlist requires an account

3257

Miks valida meid?

  • Meie juhendajad on loodusalase magistrikraadiga ja suure kogemusega lõppeprogrammide läbiviimisel

Tekkis küsimus

Helista või kirjuta meile ja aitame meeleldi

+372 53980543

lahemaaokoturism@gmail.com

3 h
Aeg: Kevad-Sügis
Kirjeldus

Sobilik: 5-9 klassid
Grupi suurus: kuni 25 õpilast
Keel: Eesti keeles

Programmi kirjeldus:

Programm algab sissejuhatava vestlusega, milles tutvustatakse päeva plaani, looduses liikumise reegleid ja ohutust. Räägitakse, mis juhtub, kui prügi metsa jätta. Seejärel jagunevad õpilased 2-liikmelisteks võistkondadeks. Iga võistkond saab endale kaardi ja töölehe ning läheb Oandu õpperajale. Võistkondadel tuleb leida vastused töölehel olevatele küsimustele. Küsimused puudutavad Oandu pikka aega inimese poolt puutumata olnud metsa arengut, elustikku ja keskkonnaprobleeme.

Õpilased saavad teada, mis on samblikumännikul eripärast, mille poolest on eriline kõdusookuusik, kes elab vanas haavikus, mis on vääriselupaigad, kuidas ära tunda loomade tegutsemisjälgi looduses, missugust kahju bioloogilisele mitmekesisusele tekitab inimtegevus, mis on jätkusuutlik majandamine ja palju muud. Vastuseid küsimustele leiavad õpilased infotahvlitelt, õpperajalt või internetist. Lõpus kontrollitakse ühiselt vastuseid ning arutletakse nende üle. Selgitatakse välja parimad vastajad ning tunnustatakse neid. Lõpus on lõpuring, kus kõik saavad rääkida, mida uut ja põnevat nad õppekäigu jooksul teada said. Antakse tagasisidet.

Päevakava:

15 min sissejuhatav vestlus, päeva plaani ja metsas liikumise reeglite tutvustus, ohutus metsas liikumisel.
90 min õpilased liiguvad õpperajal ja täidavad töölehti.
30 min vastuste kontrollimine ja arutelu, parimate väljaselgitamine ja tunnustamine.
15 min lõpuring ja tagasiside;
15 min kaasa võetud võileibade söömine.

Juhis õpetajale:

Õpetajalt ootame õpilaste eelnevat informeerimist programmi toimumisest välitingimustes ja loodusmaastikul. Õpilased peaksid riietuma ilmastikule vastavalt, soovitavalt kihiliselt. Jalanõud peaksid olema sportlikud ja libisemiskindlad, sest laudtee muutub vihmaga libedaks. Tee on üldiselt kuiv. Söömiseks peaksid õpilastel kaasas olema võileivad ja jook. Söömine toimub pärast programmi bussi juures, et vältida metsa tahtmatut prügistamist. Samuti peaks õpilastel kaasas olema laetud mobiiltelefon, et vajadusel abi kutsuda.
Turvalisus: Õpperada on hästi tähistatud ja pöörangutel on teeviidad, seega eksimisohtu ei ole. Kui see siiski juhtub, saavad õpilased helistada juhendajale. Juhendaja on läbinud esmaabikoolituse.
Tagasisidet saavad õpetajad anda pärast programmi suuliselt ja hiljem kodulehe tagasiside vormi kaudu. Tagasiside põhjal uuendatakse programmi pidevalt.

Toimumiskoht:

Oandu loodusrada pikkusega 4,6 km, pinnasrada teeb ringi, on ka 2 treppi.

Juhendaja:

Kauri Kivipõld

Õpitulemus/Programmi eesmärk:

Õpilased teavad rohkem Oandu erinevate metsatüüpide elustiku ja keskkonnaprobleemide kohta. Õpilased teavad, kuidas areneb mets, kui inimtegevus looduslikele protsessidele vahele ei sega, teavad mis on sammal ja mis samblik, kuidas põdrad metsa kahjustavad, mismoodi vanasti vaiku koguti ja palju muud. Õpilased teavad, miks ei tohi prahti metsa jätta, missugust kahju toob metsa ökosüsteemile lageraie, mis on säästev metsa majandamine, missugused kaitsealused liigid kasvavad Oandul. Õpilased saavad aru inimtegevuse mõjust keskkonnale, väärtustavad loodust ja keskkonda. Teavad, miks on oluline jätkusuutlik areng ning loodusressursside säästlik kasutamine. Õpilased oskavad loodusrajal kaardi abil liikuda, otsida infostendidelt vastuseid esitatud küsimustele, leida kaardil tähistatud punkte. Oskavad teha meeskonnatööd. Paranenud on funktsionaalne lugemisoskus. Tegemist on integreeritud programmiga, mis hõlmab bioloogiat, geograafiat, ajalugu, eesti keelt, matemaatikat, informaatikat ja kehalist kasvatust. Lisaks võistluslik mäng looduses ja meeskonnatöö. Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ja põhjuslikud tagajärjed.

Õppemeetod:

Avastusõpe, grupitöö, töölehtede täitmine, arutelu.

Seos riikliku õppekavaga:

II kooliaste: loodusõpetus: elu mitmekesisus Maal (taimede, loomade, seente eluavaldused); mets elukeskkonnana (mets kui elukooslus, metsade iseloomulikud liigid, Läänemeri elukeskkonnana (mere ranniku ja saarte elustik, iseloomulikud liigid ja nendevahelised seosed). Elukeskkond Eestis (ökosüsteemi elus ja eluta osa, loodusliku tasakaalu olulisus ökosüsteemis). III kooliaste: loodusõpetus elus- ja eluta looduse seosed (inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal. Bioloogia: selgroogsete loomade tunnused (välistunnuste seos elukeskkonnaga), taimede tunnused ja eluprotsessid (eri taimerühmadele iseloomulik välisehitus, paljunemisviis, elukohad) seente tunnused ja eluprotsessid (samblikke moodustavate seente ja vetikate vastastikmõju ja selle tulemusena taimedele kättesaamatute kasvukohtade hõivamine, seente välisehituse mitmekesisud, seenhaigused); ökoloogia ja keskkonnakaitse (elus ja eluta looduse tegurid ja nende mõju eri organismirühmadele, bioloogilise mitmekesisuse tähtsus), geograafia: geoloogia (pinnavormide ja kivimite teke ning muutumine).
Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilaste kujunemist vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes väärtustab keskkonda ja jätkusuutlikkust.

Õpipädevused:

Lisainfo:

Programmile on korraga võimalik võtta 2 klassi 2 juhendajaga. Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele, sest liigutakse mööda metsaradu.

Galerii
Tagasiside ankeet

Selleks, et oskaksime Teile võimalikult paremaid ja Teie vajadustele kõige paremini vastavaid
programme pakkuda, tahaksime teada, mis Teile meie programmi juures meeldis ja mida
võiksime teisiti teha. Oleme väga tänulikud, kui meid veidi aitate.

Palume anda hinne 5 palli süsteemis (1 – ei jäänud üldse rahule, 2 – oli palju puudujääke, 3 –
olid küll mõned puudujäägid, kuid üldjoontes võis rahule jääda, 4 – jäin rahule, kuid oli asju,
mida oleks saanud paremini teha, 5 – programm vastas meie minu ootustele) tõmmates õigele
hindele joone alla.