Nutiseiklus Paljassaarel – tutvumine rannikuelustiku ja keskkonnaprobleemidega

0
Broneeri õppeprogramm
Broneeri õppeprogramm
Õppeprogrammi broneerimiseks täida kõik allolevad väljad.
Kooli nimi*
Klass*
Osalejate arv*
Õpetaja nimi*
E-maili aadress*
Telefoninumber*
Toimumisaeg*
Alternatiivne toimumisaeg*
Salvesta sooviloendisse

Adding item to wishlist requires an account

3202

Miks valida meid?

  • Meie juhendajad on loodusalase magistrikraadiga ja suure kogemusega lõppeprogrammide läbiviimisel

Tekkis küsimus

Helista või kirjuta meile ja aitame meeleldi

+372 53980543

lahemaaokoturism@gmail.com

3 h
Aeg: Sügis-Kevad
Kirjeldus

Sobilik: 5-9 klassid
Grupi suurus: kuni 35 õpilast
Keel: Eesti keeles.

NB! Tegu on täielikult paberivaba programmiga, mis toimub õpilaste isiklike nutiseaadmete abil. See ei eelda mingit lisa tarkvara, mida millekski muuks kasutada ei saa ja jääb õpilase nutiseadet risustama. Vajalik on mobiilse interneti ja toimiva QR-koodi lugeja olemasolu.

Programmi kirjeldus:

Õpilased lähevad kahekaupa Paljassaare linnuhoiualale, kus otsivad oma isiklike nutitelefoni abil õiget teed, kontrollpunkte, õigeid vastuseid ja vastavad ka oma seadmes. Parimad saavad auhinnad. Tegemist on integreeritud programmiga, mis hõlmab bioloogiat, geograafiat, ajalugu, eesti keelt, matemaatikat, keskkonnakaitset, informaatikat ja kehalist kasvatust. Lisaks võistluslik mäng looduses ja meeskonnatöö.

Päevakava:

– 30 min sissejuhatav vestlus, päeva ja ülesande tutvustus, instrueerimine ohutuks
liikumiseks õpperajal.
– 1 tund ja 30 min õpperajal ülesannete lahendamine.
– 30 min vastuste kontrollimine ja arutelu, kokkuvõtete tegemine.
– 30 min kaasavõetud toidu söömine juba bussi juures tagasi olles.

Juhis õpetajale:

pärast raja läbimist kontrollib juhendaja vastuseid ja arutab need õpilastega läbi. Parimad saavad auhinnad. Kuna kogu ülesanne on digitaalne, siis saab kogu info toimunust õpetaja maili peale (küsimus, õige vastus ja õpilase vastus). See võimaldab õues alustatuga koolis edasi minna. Digivormis on ka tagasiside programmi kohta, mida täidab iga võistkond. Õpetaja saab tagasisidet anda tagasisidelehtede täitmisega. Tagasiside põhjal korrigeeritakse programme pidevalt. Õpetajalt ootame enne programmile tulekut õpilaste informeerimist programmiga seotud olulistest asjadest – kuna programm toimub vabas õhus, siis lapsed peaksid kandma ilmale vastavat riietust ja jalanõusid. Kui ilm on vihmane, siis vihmakeepe ja veekindlaid jalanõusid. Et oleks kaasas jook ja võileivad. Samuti, et kaasas oleks töö tegemiseks vajalik nutitelefon.

Toimumiskoht:

programm toimub Paljassaare linnuhoiualal, kus õpilastel on võimalik tutvuda mereäärse looduse ja elustikuga, eeliseks on õpperaja asukoht Tallinnas, tähistatud õpperada koos vaatetorni ja infostendidega. Rajalt ära eksimise võimalus on väga väike ja ainukeses probleemses kohas kasutatakse abilist, jälgimaks, et õpilased on õigel rajal. Rada on 3,2 km pikk ja läheb mööda laudteid, pinnasteid ja jalgradu ning teeb ringi. Jalanõud võiksid olla veekindlad, eriti vihmastel ilmadel, samuti võiksid riided olla tuulekindlad, sest mere ääres on tuulisem kui mujal. Vihmase ilma korral peaks olema kaasas ka vihmakile. Programm ei sobi paljudele puuetega õpilastele.

Juhendaja:

Kauri Kivipõld – bakalaureuse kraad geoökoloogias bioloogia lisaerialaga (Tallinna Ülikool), magistrikraad maastiku hoolduse ja kaitse erialal (Eesti Maaülikool), läbinud Tartu Ülikooli Pedagoogikakursuse, töötab loodusgiidina ja Tallinna Loomaaia giidina. Õpilasprogramme on läbi viinud alates 2010. aastast. On Tallinna Linnuklubi liige. Konkreetset programmi on teinud juba 2-l õppeaastal.

Õpitulemus/Programmi eesmärk:

õppija märkab ja eristab mere ääres toimetavaid linde ja putukaid. Ta teab, mis loomad elutsevad Paljassaarel ja mis on põhilised keskkonnaprobleemid rannikualadel. Õpilane oskab ülesande lahendamisel kasutada oma nutiseadet. Paraneb funktsionaalne lugemisoskus ja oskus leida iseseisvalt küsimustele vastuseid.

Õppemeetod:

maastikumäng, aktiivõpe.

Seos riikliku õppekavaga:

II kooliaste: loodusõpetus: elu mitmekesisus Maal, vesi kui elukeskkond, Läänemeri elukeskkonnana, loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.
III kooliaste loodusõpetus: elus- ja eluta looduse seosed. Bioloogia: selgroogsete loomade tunnused, ökoloogia ja keskkonnakaitse, Euroopa ja Eesti veestik. Läbivad teemad – keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele. Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ning põhjuslikud tagajärjed.

Õpipädevused:

digipädevus matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus sotsiaalne ja kodanikupädevus suhtluspädevus

Lisainfo:

rada on üldiselt ohutu, kuid märgade ilmade puhul võib olla oht libisemiseks. Õpilastele selgitatakse, kuidas ohutult liikuda ning õnnetuse korral saavad õpilased juhendajaga ühendust võtta. Juhendaja on läbinud esmaabikoolituse.

Programmile on korraga võimalik võtta 2 klassi 2 juhendajaga. Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele, sest liigutakse mööda laudteed. 

Galerii
Tagasiside ankeet

Selleks, et oskaksime Teile võimalikult paremaid ja Teie vajadustele kõige paremini vastavaid
programme pakkuda, tahaksime teada, mis Teile meie programmi juures meeldis ja mida
võiksime teisiti teha. Oleme väga tänulikud, kui meid veidi aitate.

Palume anda hinne 5 palli süsteemis (1 – ei jäänud üldse rahule, 2 – oli palju puudujääke, 3 –
olid küll mõned puudujäägid, kuid üldjoontes võis rahule jääda, 4 – jäin rahule, kuid oli asju,
mida oleks saanud paremini teha, 5 – programm vastas meie minu ootustele) tõmmates õigele
hindele joone alla.