Nutiseiklus Mukri rabas – tutvume raba elustikuga

0
Broneeri õppeprogramm
Broneeri õppeprogramm
Õppeprogrammi broneerimiseks täida kõik allolevad väljad.
Kooli nimi*
Klass*
Osalejate arv*
Õpetaja nimi*
E-maili aadress*
Telefoninumber*
Toimumisaeg*
Alternatiivne toimumisaeg*
Salvesta sooviloendisse

Adding item to wishlist requires an account

3485

Miks valida meid?

  • Meie juhendajad on loodusalase magistrikraadiga ja suure kogemusega lõppeprogrammide läbiviimisel

Tekkis küsimus

Helista või kirjuta meile ja aitame meeleldi

+372 53980543

lahemaaokoturism@gmail.com

3 h
Aeg: Sügis-Kevad
Kirjeldus

Sobilik: 5-9 klassid
Grupi suurus: 35 õpilast
Keel: Eesti keeles.

Programmi kirjeldus:

Programm toimub Mukri rabas, kus lapsed tutvuvad raba kujunemise, elustiku,
rahvapärimuse ja turba tootmisest tulevate ohtudega keskkonnale. Kõigepealt juhendaja teeb
sissejuhatuse teemasse ja tutvustab päeva plaani ning ülesannet. Seejärel räägitakse tutvalisusest raja
läbimisel. Siis jagatakse klass 2-liikmelisteks võistkondadeks. Võistkonnad lähevad õpperajale, kus
leiavad nutitelefoni abil küsimusi, ülesandeid, vastavad neile telefonis. Küsimused käsitlevad raba teket
ja arengut, raba kui elukeskkonna eripära, raba elustikku ja kohastumust eluga rabas, turba teket,
omadusi ja kasutamist, turba tootmist ja sellest tulenevat keskkonnakahju, süsinikuringet, märgalade
tähtsust, rabade taastamise mõju kliimamuutustele. Vastused küsimustele leitakse infostendidelt,
digitaalselt üles pandud infolehtedelt, loodusest. Lõpuks kontrollitakse vastuseid ning toimub ühine
arutelu nende üle. Parimad saavad auhinnad. Lõpuks võtab juhendaja päeva kokku ja kõik saavad
rääkida, mida huvitavat nad päeva jooksul avastasid.

Päevakava:

30 min sissejuhatav vestlus, mille käigus juhendaja tutvustab programmi, räägib rabas liikumise
turvalisusest, käitumisest looduses. Seejärel jagunevad õpilased 2-liikmelisteks gruppideks ja lähevad
õpperajale.
1 tund 30 min õpilased läbivad õpperaja, otsivad nutiseadme abil teed, küsimusi ja vastavad neile.
30 min tulemuste kontrollimine, arutelu, kokkuvõtted, parimate väljaselgitamine.
30 min kaasavõetud võileibade söömine.

Juhis õpetajale:

Õpetajalt ootame enne programmi õpilastele programmi tutvustamist. Kuna kogu
programm toimub välitingimustes, siis lastel peaks olema ilmastikule vastav riietus ja mugavad,
sportlikud jalanõud. Kummikud ei ole sellal programmil sobivad jalanõud, sest võivad olla libedad.
Kindlasti peaksid õpilastel kaasas olema laetud nutitelefonid, millega on võimalik QR koode lugeda. Kogu
programm toimub nutitelefonide abil – nii õige tee leidmine, küsimused kui ka selgitavad tekstid. Ka
vastamine toimub nutitelefonis. Ka turvalisuse tagamiseks on telefoni olemasolu vajalik.
Kuna programm on täiesti digitaalne, siis tulevad õpilaste vastused koos küsimustega ka õpetaja mailile,
nii saab ta programmi teemadega ka klassiruumis edasi minna.
Tagasisidet annavad õpilased samuti oma nutiseadme abil. Juhendaja annab tagasisidet õpilastele
programmi lõpus lõpuringis. Õpetajad saavad anda tagasisidet suuliselt, spetsiaalse tagasiside vormi
kaudu paberil või meie kodulehel.
Õpetajad võiksid koos õpilastega rajale minna, et täiendavat turvalisust tagada.
Õpperada on üldiselt turvaline, kuid vihmase ilmaga võib laudtee libe olla, sellepärast tuleks kanda
libisemiskindlaid jalanõusid. Probleemide korral saavad õpilased helistada juhendajale, juhendaja on
läbinud esmaabikoolituse.

Toimumiskoht:

Mukri raba rada, umbes 2,5 km. Rada läheb ühest raba servast teise ja läheb suuremas
osas mööda laudteed, veidi on ka metsaradu. Laudtee on ainult osaliselt ratastooliga läbitav. Rajal on
infotahvlid ja vaatetorn.

Juhendaja:

Sirle Puusta – Tallinna Ülikool klassiõpetaja, Haapsalu Kutsehariduskeskus loodusgiid. Töötanud õpetajana, matkajuhina, loodusgiidina.

Anastasia Tinyakova – Tartu Ülikool loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis, spetsialiseerus bioloogiale ja keemiale, lõpetab kevadel 2022..

Signe Paalandi – õppis Tallinna Pedagoogikaülikoolis ka kasvatusteaduste aineid 2,5 aastat, käis koolis praktikal, lõpetas Tartu Ülikooli Avatud Ülikooli. On Tallinna linna atesteeritud giid. Giidina töötanud pea 10 aastat hetkel õpib Lahemaa giidikoolitusel.

Anna-Grete Joamets – juhendaja on magistriharidusega botaanik-mükoloog, Eesti Loodusmuuseumi õpetaja ja külastusjuht, seenenäituste konsultant. Ta on olnud retkejuht populaarses matkasarjas ,,Elektrirongiga matkama” ning bioloogiaõpetaja üldhariduskoolis. Läbi viinud peamiselt liikide tundmaõppimise teemalisi loodusmatku.

Õpitulemus/Programmi eesmärk:

õpilased teavad, kuidas inimtegevus mõjutab keskkonda, kuidas turba kaevandamine
tekitab kasvuhooneefekti, miks on tarvis ressursse säästlikult kasutada ja soid taastada. Õpilased
tunnevad jätkusuutliku arengu põhimõtteid. Õpilased oskavad seostada raba kui elukeskkonna eripära
turbasambla ehituse ja omadustega, tunnevad raba elustikku, teavad, kuidas sood tekivad ja arenevad,
oskavad kirjeldada süsinikuringet turba näitel. Lapsed väärtustavad rohkem loodust.
Õpipädevused: digipädevus, kultuuri- ja väärtuspädevus, matemaatika, loodusteaduste ja
tehnoloogiaalne pädevus, õpipädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, suhtluspädevus

Õppemeetod:

Maastikumäng, aktiivõpe, avastusõpe.

Seos riikliku õppekavaga

II kooliaste – loodusõpetus: elu mitmekesisus Maal, soo
elukeskkonnana – soode kujunemine ja areng, raba kui elukeskkonna eripära, soode tähtsus ja kaitse​
vajadus; elukeskkond Eestis – loodusliku tasakaalu olulisus ökosüsteemis, Eesti loodusvarad, loodus- ja
keskkonnakaitse Eestis.
III kooliaste – loodusõpetus: elus ja eluta looduse seosed – süsinikuringe ökosüsteemis; bioloogia:
taimede tunnused ja eluprotsessid, selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid, ökoloogia ja
keskkonnakaitse – loodusliku tasakaalu kujunemine ökosüsteemis, inimtegevuse positiivne ja negatiivne
mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele, võimalused lahendaga keskkonnaprobleeme.
Õppesisu: inimene uurib ökosüsteeme. Süsinikuringe ökosüsteemides. Kohastumine füüsikalis-
keemiliste tingimustega/ elukeskkonnaga. Inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal. Energia
tarbimine ja materjalide taaskasutamine. Mõisted: süsinikuringe, kohanemine ja kohastumine,
kasvuhooneefekt.
Tegemist on integreeritud programmiga, mis hõlmab bioloogiat, geograafiat, keskkonnakaitset, ajalugu,
eesti keelt, matemaatikat, informaatikat ja kehalist kasvatust, lisaks meeskonnatöö.

Õpipädevused:

Lisainfo:

Programmile on võimalik võtta 2 klassi korraga koos 2 juhendajaga. Kuna õpilased lähevad
õpperajale iseseisvalt, sobib see programm paremini vanematele õpilastele, alates 6. klassist. Samuti ei
sobi programm erinevate puuetega (liikumis-, vaimu- ja meelepuudega) õpilastele.
Söök tuleks programmile kaasa võtta, aga sööme pärast programmi lõppu bussi juures, et prahti rabasse
ei satuks.

Galerii
Tagasiside ankeet

Selleks, et oskaksime Teile võimalikult paremaid ja Teie vajadustele kõige paremini vastavaid
programme pakkuda, tahaksime teada, mis Teile meie programmi juures meeldis ja mida
võiksime teisiti teha. Oleme väga tänulikud, kui meid veidi aitate.

Palume anda hinne 5 palli süsteemis (1 – ei jäänud üldse rahule, 2 – oli palju puudujääke, 3 –
olid küll mõned puudujäägid, kuid üldjoontes võis rahule jääda, 4 – jäin rahule, kuid oli asju,
mida oleks saanud paremini teha, 5 – programm vastas meie minu ootustele) tõmmates õigele
hindele joone alla.