Nutiseiklus Altja looduse ja kultuuripärandiga tutvumiseks

0
Broneeri õppeprogramm
Broneeri õppeprogramm
Õppeprogrammi broneerimiseks täida kõik allolevad väljad.
Kooli nimi*
Klass*
Osalejate arv*
Õpetaja nimi*
E-maili aadress*
Telefoninumber*
Toimumisaeg*
Alternatiivne toimumisaeg*
Salvesta sooviloendisse

Adding item to wishlist requires an account

3018

Miks valida meid?

  • Meie juhendajad on loodusalase magistrikraadiga ja suure kogemusega lõppeprogrammide läbiviimisel

Tekkis küsimus

Helista või kirjuta meile ja aitame meeleldi

+372 53980543

lahemaaokoturism@gmail.com

3 h
Aeg: Kevad-Sügis
Kirjeldus

Sobilik: 5-9 klassid
Grupi suurus: kuni 35 õpilast
Keel: Eesti keeles

Programmi kirjeldus:

Programm toimub Altja loodus- ja kultuuriloolisel rajal, tutvustab rannikuloodust, keskkonnaprobleeme, kultuuripärimust ning maastiku kujunemist inimese ja looduse koostoimel. Kõigepealt tutvustab juhendaja 30 min päeva plaani, selgitab ülesandeid ning looduses liikumise reegleid ja ohutusnõudeid. Seejärel jagatakse grupp 2-liikmelisteks meeskondadeks. Järgneva 1,5 tunni jooksul toimub meeskondade iseseisev töö loodusrajal, kus nad leiavad ning lahendavad oma nutiseadmeid kasutades ülesandeid ja küsimusi. Vastused kirjutavad võistkonnad samuti oma nutiseadmesse. Küsimused puudutavad mere mõju inimtegevusele ja rannaasustusele, Eesti metsale iseloomulikke liike ja nendevahelisi seoseid, inimtegevuse mõju looduskesskonnale, looduskaitse vajalikkust, inimtegevust keskkonnaprobleemide lahendamisel, Altja kultuuripärandit, rannakülade teket, elu nendes ja seost merega.

Lõpuks arutatakse ühiselt vastused läbi ja tehakse kokkuvõtteid. Parimad saavad auhinna.

Päevakava:

30 min sissejuhatav vestlus,milles tutvuststskse päeva plaani, räägitakse ohutusest loodusrajal, looduses liikumise reeglitest, moodustatakse võistkonnad.
90 min meeskondade töö loodusrajal – küsimuste otsimine ja neile vastamine
30 min arutelu saadud vastuste üle, kokkuvõtted, parimate väljaselgitamine, lõpuring ja tagasiside.
30 min kaasavõetud toidu söömine.

Juhis õpetajale:

Kuna programm toimub välitingimustes, siis peaksid õpilased panema selga ilmastikule vastavad riided ja mugavad, sportlikud jalanõud. Kummikud ei ole üldiselt sobivad, nendega hakkavad jalad külmetama.Vihmase ilma korral peaks olema ka vihmakile. Kaasas peaks kindlasti olema ka laetud nutitelefonid, millega saab QR koode lugeda, sest kogu programm toimub telefonide abil. Kaasas võiks olla ka võileib, sest värskes õhus läheb kõht tühjaks.

Õpetaja võib koos lastega õpperajale minna, kuid ei pea seda tegema.

Programm on digitaalne, õpetaja saab info programmi kohta (küsimused, õpilaste vastused ja õiged vastused) oma e-mailile, seetõttu ta saab soovi korral loodusrajal õpituga ka tunnis edasi minna.

Tagasiside õpilastelt tuleb nutiseadmetest juhandaja nutitelefoni. Õpetaja saab tagasisidet anda suuliselt, tagasiside lehe kaudu või läbi kodulehe. Tagasisidet analüüsitakse ja tulemusi kasutatakse programmide korrigeerimiseks.

Toimumiskoht:

Altja loodus- ja kultuurilooline rada teeb ringi, kõrtsi juurest läbi metsa mereranda ja tagasi. Raja pikkus on 3 km. Rada kulgeb mööda metsaradu ning on tähistatud triipudega puudel ja suunaviitadega, raja ääres on infotahvlid.

Juhendaja:

Kauri Kivipõld – bakalaureuse kraad geoökoloogias bioloogia lisaerialaga (Tallinna Ülikool), magistrikraad maastiku hoolduse ja kaitse erialal (Eesti Maaülikool), läbinud Tartu Ülikooli Pedagoogikakursuse. Antud programmi läbi viinud alates 2017. aastast.

Õpitulemus/Programmi eesmärk:

Õpilased teavad, kuidas inimtegevus mõjutab ümbritsevat keskkonda, kuidas meri on mõjutanud inimtegevust, kuidas inimtegevusega kaitstakse loodust ja keskkonda, kuidas jätkusuutlik majandus on seotud loodusressursside säästva kasutamisega. Õpilased tunnevad Eesti metsale iseloonulikke liike ja tunnevad nendevahelisi seoseid. Õpilased oskavad leida vastuseid küsimustele infostendidelt või juhendaja poolt koostatud tekstidest. Õpilased teavad Altja kaluriküla ajaloolist tausta, tunnevad rannalooduse eripärasid. väärtustavad looduskeskkonda ning käituvad looduses keskkonnahoidlikult.

Õppemeetod:

Maastikumäng, aktiivõpe.

Seos riikliku õppekavaga:

II kooliastmes – loodusõpetus: elu mitmekesisus Maal (taimede ja loonade kohastumused), mets elukeskkonnana (Eesti metsale iseloomulikud liigid, nendevahelised seosed, männi ja kuuse kohastumus), Läänemeri elukeskkonnana (mere mõju inimtegevusele ja rannaasustuse kujunemine), elukeskkond Eestis (inimese mõju looduskeskkonnale, kuidas muutused keskkonnas põhjustavad elustiku muutusi), loodus- ja keskkonnakaitse Eestis (looduskaitse vajalikkus).

III kooliastmes – loodusõpetus: elus ja eluta looduse seosed (inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal); bioloogia: taimede tunnused ja eluprotsessid; ökoloogia ja keskkonnakaitse (loodusliku tasakaalu kujunemine ökosüsteemides, inimtegevuse positiivne ja negatiivne mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele, inimtegevus keskkonnaprobleemide lahendamisel), selgroogsete loomade tunnused. Geograafia: geoloogia (kivimite murenemine, ärakanne). 

Tegemist on integreeritud programmiga, mis hõlmab bioloogiat, geoloogiat, ajalugu, eesti keelt, matemaatikat, informaatikat, kehalist kasvatust. Lisaks veel meeskonnatöö.

Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ja põhjuslikud tagajärjed.

Õpipädevused:

digipädevus kultuuri- ja väärtuspädevus matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus õpipädevus sotsiaalne ja kodanikupädevus suhtluspädevus

Lisainfo:

Programmile on korraga võimalik võtta 2 klassi 2 juhendajaga. Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele, sest liigutakse mööda metsaradu.

Söömiseks tuleb võileivad ja jook ise kaasa võtta. Süüakse programmi lõpus bussi juures, loodusrajale toitu kaasa ei võeta.

Tutvalisus. Rada on üldiselt turvaline, kuid täiendava turvalisuse tagamiseks on õpilastel juhendaja telefoni number. Juhendaja on läbinud esmaabikoolituse ja saab vajadusel appi minna.

Galerii
Tagasiside ankeet

Selleks, et oskaksime Teile võimalikult paremaid ja Teie vajadustele kõige paremini vastavaid
programme pakkuda, tahaksime teada, mis Teile meie programmi juures meeldis ja mida
võiksime teisiti teha. Oleme väga tänulikud, kui meid veidi aitate.

Palume anda hinne 5 palli süsteemis (1 – ei jäänud üldse rahule, 2 – oli palju puudujääke, 3 –
olid küll mõned puudujäägid, kuid üldjoontes võis rahule jääda, 4 – jäin rahule, kuid oli asju,
mida oleks saanud paremini teha, 5 – programm vastas meie minu ootustele) tõmmates õigele
hindele joone alla.