Mis puu see on?

0
Broneeri õppeprogramm
Broneeri õppeprogramm
Õppeprogrammi broneerimiseks täida kõik allolevad väljad.
Kooli nimi*
Klass*
Osalejate arv*
Õpetaja nimi*
E-maili aadress*
Telefoninumber*
Toimumisaeg*
Alternatiivne toimumisaeg*
Salvesta sooviloendisse

Adding item to wishlist requires an account

3589

Miks valida meid?

  • Meie juhendajad on loodusalase magistrikraadiga ja suure kogemusega lõppeprogrammide läbiviimisel

Tekkis küsimus

Helista või kirjuta meile ja aitame meeleldi

+372 53980543

lahemaaokoturism@gmail.com

2 h
Aeg: Sügis-Kevad
Kirjeldus

Sobilik: 1-4 klassid
Grupi suurus: 25 õpilast
Keel: Eesti keeles.

Programmi kirjeldus:

Seejärel jagatakse õpilased 2-liikmelisteks gruppideks, iga grupp saab täitmiseks töölehe. Pargis otsitakse
töölehtedel olevatele küsimustele vastuseid, eelkõige leiame puude kohta infot teabetahvlitelt. uurime,
kas raja ääres kasvab teabetahvlitel kujutatud liike. Juhendaja lisaküsimusi, näitab raja ääres olevaid
lindude ja loomade tegutsemisjälgi ja muud huvitavat. Õpilased otsivad grupiti töölehel olevaid taimi
ning vaatavad ja määravad pargilinde. Vastused arutatakse õpilastega koos läbi. Programmi lõpus
tehakse ühine päeva kokkuvõte. Lõpuringis saavad õpilased rääkida, mida nad õppepäeva jooksul teada
said.

Päevakava:

15 min sissejuhatav vestlus, mille käigus juhendaja tutvustab programmi, räägib rajal liikumise
turvalisusest, käitumisest looduses. Seejärel jagunevad õpilased 2-liikmelisteks gruppideks ja lähevad
õpperajale.
1 tund õpilased läbivad õpperaja, otsivad küsimustele vastuseid ja täidavad töölehti.
15 min tulemuste üle arutelu, kokkuvõtted, parimate väljaselgitamine.
30 min kaasavõetud võileibade söömine.

Juhis õpetajale:

Õpetajalt ootame enne programmi õpilastele programmi tutvustamist. Kuna kogu programm toimub
välitingimustes, siis lastel peaks olema ilmastikule vastav riietus ja mugavad, sportlikud jalanõud.
Õpetaja saab õpilaste töölehed pärast programmi endale, nii saab ta programmi teemadega ka
klassiruumis edasi minna.
Tagasisidet annavad õpilased lõpuringis. Juhendaja annab tagasisidet õpilastele programmi lõpus
lõpuringis. Õpetajad saavad anda tagasisidet suuliselt, spetsiaalse tagasiside vormi kaudu paberil või
meie kodulehel.
Õpetajad võiksid koos õpilastega rajale minna, et täiendavat turvalisust tagada.

Toimumiskoht:

Programm toimub Tsitre pargis.

Juhendaja:

Kauri Kivipõld – bakalaureuse kraad Tallinna Ülikooli geoökoloogia erialalt bioloogia
lisaerialaga, magistrikraad Eesti Maaülikooli maastiku kaitse ja hoolduse erialal. Meriliis Kotkas – Meriliis Kotkas – bakalaureuse kraad maastiku kaitse ja hoolduse erialal, magistrikraad rakendusbioloogias (Eesti Maaülikool), Läbinud Tartu Ülikooli pedagoogikakursuse. Töötab ka matkajuhina. Aigi Bremse bakalaureusekraad sotsioloogias, momendil õpib magistriõppes õpetajaks. Alates 2016. aastast viib läbi keskkonnahariduslikke programme.

Õpitulemus/Programmi eesmärk:

I kooliaste:
õpilane tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat;
2) mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub loodusesse
säästvalt;
3) märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja maastikulist
mitmekesisust;
4) hoolib elusolenditest ja nende vajadustest;
5) liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast.
II kooliaste:
Õpilane kirjeldab ja võrdleb organismide, ainete või protsesside sarnasusi ning erinevusi;
7) selgitab organismide kohastumist õhus, vees või mullas kui elukeskkonnas ning põhjendab
loodus- ja keskkonnakaitse vajalikkust;
8) saab aru inimtegevuse ja keskkonna vahelistest seostest kodukoha ning Eesti kontekstis.

Õppemeetod:

Õuesõpe, töölehtede täitmine, linnuraamatute abil lindude määramine, taimede uurimine.
Kasutatavad õppevahendid: programmi jooksul kasutatakse piltmäärajaid, täidetakse töölehti.
Töövahendid on programmijuhil kaasas. Neid jagatakse 2-le õpilasele üks.

Seos riikliku õppekavaga

I kooliaste
2.1.4.3. Organismid ja elupaigad. Maismaataimed ja -loomad, välisehitus ja mitmekesisus. Taimede ja
loomade eluavaldused: toitumine ja kasvamine.
2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu Taimede mitmekesisus. Loomade mitmekesisus. Seente
mitmekesisus. Samblikud. Liik, kooslus, toiduahel.​
II kooliaste
2.1.6.12. Mets elukeskkonnana
2.1.6.15. Elukeskkond Eestis
Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist,
milles esinevad vastastikused seosed ning põhjuslikud tagajärjed.

Õpipädevused:

Lisainfo:

Programm toimub Tsitre pargis. Programm algab päeva ja looduses liikumise reeglite tutvustusega.

Galerii
Tagasiside ankeet

Selleks, et oskaksime Teile võimalikult paremaid ja Teie vajadustele kõige paremini vastavaid
programme pakkuda, tahaksime teada, mis Teile meie programmi juures meeldis ja mida
võiksime teisiti teha. Oleme väga tänulikud, kui meid veidi aitate.

Palume anda hinne 5 palli süsteemis (1 – ei jäänud üldse rahule, 2 – oli palju puudujääke, 3 –
olid küll mõned puudujäägid, kuid üldjoontes võis rahule jääda, 4 – jäin rahule, kuid oli asju,
mida oleks saanud paremini teha, 5 – programm vastas meie minu ootustele) tõmmates õigele
hindele joone alla.