Vesi looduses – Kostivere karstiala, Jägala juga ja Linnamäe hüdroelektrijaam

0
Broneeri õppeprogramm
Broneeri õppeprogramm
Õppeprogrammi broneerimiseks täida kõik allolevad väljad.
Kooli nimi*
Klass*
Osalejate arv*
Õpetaja nimi*
E-maili aadress*
Telefoninumber*
Toimumisaeg*
Alternatiivne toimumisaeg*
Salvesta sooviloendisse

Adding item to wishlist requires an account

3535

Miks valida meid?

  • Meie juhendajad on loodusalase magistrikraadiga ja suure kogemusega lõppeprogrammide läbiviimisel

Tekkis küsimus

Helista või kirjuta meile ja aitame meeleldi

+372 53980543

lahemaaokoturism@gmail.com

3 h
Aeg: Sügis-Kevad
Kirjeldus

Sobilik: 5-9 klassid
Grupi suurus: 25 õpilast
Keel: Eesti keeles.

Programmi kirjeldus:

Programm toimub Jägala joa, Kostivere karstiala ja Linnamäe hüdroelektrijaama juures. Õpilased saavad paar peale töölehed. Töölehti täidetakse bussis selle põhjal, mida ringkäikudel teada saadi. Juhendaja abiga uuritakse nähtusi nagu karst, joa ja kose vahe, hüdroelektrijaam ja selle võimalikud keskkonnamõjud ning vaadeldakse piirkonna loodust. Retke käigus tehakse 3 infokorjepeatust ja sõidetakse bussiga objektide vahel.

Päevakava:

15 min sissejuhatav vestlus ohutuse ja looduses liikumise ja päevakava kohta, gruppideks jagunemine.
45 min Kostivere karstiala vaatamine
15 min sõitmine Jägala joa juurde ja töölehtede täitmine
30 min Jägala joa vaatamine,
10 min Linnamäe hüdroelektrijaama juurde sõitmine töölehtede täitmine.
30 min Linnamäe hüdroelektrijaama vaatamine, töölehtede täitmine
15 min kokkuvõtted, tagasiside, lõpuring
20 min kaasavõetud toidu söömine.

Juhis õpetajale:

Õpetajalt ootame klassi eelnevat informeerimist programmist, et see toimub täies ulatuses looduskeskkonnas. Väga olulised on mugavad ja soojad, võimalusel veekindlad jalanõud ja riided. Riietus võiks olla kihiline, et vajadusel saaks midagi vähemaks võtta. Kilekeep võiks ka kaasas olla. Söögiks võileib ja jook võiksid ka kaasas olla, sest metsast midagi osta ei saa. 
Õpetaja käib selle programmi puhul koos õpilastega kogu raja läbi.
Tagasisidet programmi kohta saavad õpilased anda programmi lõpus lõpuringis, juhendaja saab tagasisidet anda samuti suuliselt, aga võib täita ka tagasisidelehti või anda tagasisidet kodulehe kaudu. Tagasiside põhjal korrigeerime pidevalt programme.

Toimumiskoht:

Jägala juga, Kostivere karstiala, Linnamäe hüdroelektrijaam, ühest kohast teise sõidetakse bussiga.

Juhendaja:

Kauri Kivipõld – bakalaureuse kraad Tallinna Ülikooli geoökoloogia erialalt bioloogia lisaerialaga, magistrikraad Eesti Maaülikooli maastiku kaitse ja hoolduse erialal. 

Õpitulemus/Programmi eesmärk:

Õpilased tunnevad jõgede ja jugade kohta käivaid termineid, teavad, mis on karstinähtused. Õpilased teavad, kuidas on vee jõudu aegade jooksul inimese hüvanguks kasutatud ja missuguseid keskkonnaprobleeme see endaga kaasa on toonud, samuti miks on karstipiirkondades reostusoht eriti suur. Õpilased teavad, kuidas keskkonnaprobleeme lahendada püütakse ja mis on kalatrepid. Õpilased väärtustavad rohkem keskkonda ja saavad aru jätkusuutliku majanduse tähtsusest.

Õppemeetod:

aktiivõpe, avastusõpe, õuesõpe, arutelud, grupitööd.

Seos riikliku õppekavaga

I kooliastmes loodusõpetus: 2.1.4.1. inimese meeled ja avastamine, 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad (maismaataimed ja -loomad, välisehitus ja mitmekesisus, veetaimede ja -loomade erinevus maismaaorganismidest), 2.1.4.4. mõõtmine ja võrdlemine
II kooliaste loodusõpetus: jõgi ja järv kui elukeskkond- vesi kui elukeskkond, vesi kui aine, vee kasutamine; elukeskkond Eestis- inimese mõju looduskeskkonnale, loodusliku tasakaalu olulisus ökosüsteemis, kuidas muutused keskkonnas võivad põhjustada elustiku muutusi; Eesti loodusvarad – taastuvenergia kasutamise võimalused; loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.
III kooliaste loodusõpetus elus ja eluta looduse seosed ökosüsteemides inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal. Bioloogia – ökoloogia ja keskkonnakaitse –  inimtegevuse positiivne ja negatiivne mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele ning võimalus lahendada keskkonnaprobleeme. Geograafia – veestik. Füüsika – mehhaanika.
Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ja põhjuslikud tagajärjed. Antud programm ühendab endas teadmisi loodusest, keskkonnast, ajaloost, tehnoloogiast, füüsikast, õpetades samal ajal ka meeskonnatööd.

Õpipädevused:

Lisainfo:

Programmile on võimalik vastu võtta ka 2 klassi korraga, 2 juhendajaga.
Programm sobib ka tasandusklasside ja vaimupuudega õpilastele.
Programm on turvaline, lisaturvalisust pakub juhendaja ja õpetaja kohalolek. Juhendaja on läbinud esmaabikoolituse.

Galerii
Tagasiside ankeet

Selleks, et oskaksime Teile võimalikult paremaid ja Teie vajadustele kõige paremini vastavaid
programme pakkuda, tahaksime teada, mis Teile meie programmi juures meeldis ja mida
võiksime teisiti teha. Oleme väga tänulikud, kui meid veidi aitate.

Palume anda hinne 5 palli süsteemis (1 – ei jäänud üldse rahule, 2 – oli palju puudujääke, 3 –
olid küll mõned puudujäägid, kuid üldjoontes võis rahule jääda, 4 – jäin rahule, kuid oli asju,
mida oleks saanud paremini teha, 5 – programm vastas meie minu ootustele) tõmmates õigele
hindele joone alla.