Tutvumine Rakvere Rahvaaia elustikuga

0
Broneeri õppeprogramm
Broneeri õppeprogramm
Õppeprogrammi broneerimiseks täida kõik allolevad väljad.
Kooli nimi*
Klass*
Osalejate arv*
Õpetaja nimi*
E-maili aadress*
Telefoninumber*
Toimumisaeg*
Alternatiivne toimumisaeg*
Salvesta sooviloendisse

Adding item to wishlist requires an account

2905

Miks valida meid?

  • Meie juhendajad on loodusalase magistrikraadiga ja suure kogemusega lõppeprogrammide läbiviimisel

Tekkis küsimus

Helista või kirjuta meile ja aitame meeleldi

+372 53980543

lahemaaokoturism@gmail.com

2 h
Aeg: Sügis-Kevad
Kirjeldus

Sobilik: 1-4 klassid
Grupi suurus: 25 õpilast
Keel: Eesti  keeles

Programmi kirjeldus:

Programm algab päeva ja looduses liikumise reeglite tutvustusega.
Õpilased jagatakse 2-liikmelisteks gruppideks, iga grupp saab täitmiseks töölehe. Pargis otsitakse töölehtedel olevatele küsimustele vastuseid. Teel esitab juhendaja lisaküsimusi, näitab raja ääres olevaid lindude ja loomade tegutsemisjälgi ja muud huvitavat. Õpilased otsivad grupiti töölehel olevaid taimi ning vaatavad ja määravad pargilinde. Vastused arutatakse õpilastega koos läbi. Programmi lõpus tehakse ühine päeva kokkuvõte. Lõpuringis saavad õpilased rääkida, mida nad õppepäeva jooksul teada said.

Päevakava:

10 min sissejuhatav vestlus, päeva tutvustus, instrueerimine ohutuks liikumiseks tiigi kaldal.
90 min küsimustele vastamine, lindude määramine ja ülesannete
lahendamine.
20 min arutelu nähtu üle, kokkuvõtete tegemine. 15 min kaasa võetud võileibade söömine.

Juhis õpetajale:

Vastused arutatakse õpilastega koos läbi. Programmi lõpus tehakse ühine päeva kokkuvõte. Õpetaja saab õpilaste täidetud töölehed, mis annab võimaluse õues alustatuga koolis edasi minna.
Õpetaja saab tagasisidet anda tagasisidelehtede täitmisega. Tagasiside põhjal korrigeeritakse programme pidevalt.
Õpetajalt ootame enne programmile tulekut õpilaste informeerimist programmiga seotud olulistest asjadest – kuna programm toimub vabas õhus, siis lapsed peaksid kandma ilmale vastavat riietust ja jalanõusid. Kui ilm on vihmane, siis vihmakeepe ja veekindlaid jalanõusid. Et oleks kaasas jook ja võileivad. Samuti, et kaasas oleks töö tegemiseks vajalik
nutitelefon.

Toimumiskoht:

Rakveres

Juhendaja:

Kauri Kivipõld bakalaureuse kraad geoökoloogias bioloogia lisaerialaga, magistrikraad maastiku hoolduse ja kaitse erialal Eesti Maaülikool, on programme läbi viinud alates 2015 aastast, Kairi Moor on programme läbi viinud 2020. a.

Õpitulemus/Programmi eesmärk:

Programmi tulemisena õpilased teavad, missugune eripära on asulal elukeskkonnana, missugust positiivset ja negatiivset mõju inimtegevus populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele avaldab ning kuidas jätkusuutlik areng elukeskkonda parandab. Õpilased märkavad ja tunnevad tavalisi, meie lähiümbruses elavaid linde ja kasvavaid taimi. Õpilased oskavad oma koduümbruse loodust rohkem hinnata.

Õppemeetod:

Õuesõpe, töölehtede täitmine, linnuraamatute abil lindude määramine, taimede uurimine. Kasutatavad õppevahendid: programmi jooksul kasutatakse lindude määrajaid, binoklit, luupe, täidetakse töölehti. Töövahendid on programmijuhil kaasas.

Seos riikliku õppekavaga:

Läbiv teema – keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele.
I kooliaste loodusõpetus: inimese meeled ja avastamine, organismid ja elupaigad. II kooliaste loodusõpetus: elu mitmekesisus Maal, vesi kui elukeskkond, asula elukeskkonnana – elutingimused asulas, asula elustikku kahjustavad tegurid, elukeskkond Eestis – inimese mõju looduskeskkonnale, kuidas muutused keskkonnas võivad põhjustada elustiku muutusi; loodus- ja keskkonnakaitse Eestis – kodukoha looduskeskkonna muutumine inimtegevuse tagajärjel.
Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ning põhjuslikud tagajärjed.

Õpipädevused:

Lisainfo:

Programmile saab tulla korraga 2 klassi.

Galerii
Tagasiside ankeet

Selleks, et oskaksime Teile võimalikult paremaid ja Teie vajadustele kõige paremini vastavaid
programme pakkuda, tahaksime teada, mis Teile meie programmi juures meeldis ja mida
võiksime teisiti teha. Oleme väga tänulikud, kui meid veidi aitate.

Palume anda hinne 5 palli süsteemis (1 – ei jäänud üldse rahule, 2 – oli palju puudujääke, 3 –
olid küll mõned puudujäägid, kuid üldjoontes võis rahule jääda, 4 – jäin rahule, kuid oli asju,
mida oleks saanud paremini teha, 5 – programm vastas meie minu ootustele) tõmmates õigele
hindele joone alla.