Teeme tutvust Pääsküla rabaga

0
Broneeri õppeprogramm
Broneeri õppeprogramm
Õppeprogrammi broneerimiseks täida kõik allolevad väljad.
Kooli nimi*
Klass*
Osalejate arv*
Õpetaja nimi*
E-maili aadress*
Telefoninumber*
Toimumisaeg*
Alternatiivne toimumisaeg*
Salvesta sooviloendisse

Adding item to wishlist requires an account

3607

Miks valida meid?

  • Meie juhendajad on loodusalase magistrikraadiga ja suure kogemusega lõppeprogrammide läbiviimisel

Tekkis küsimus

Helista või kirjuta meile ja aitame meeleldi

+372 53980543

lahemaaokoturism@gmail.com

2 h
Aeg: Sügis-Kevad
Kirjeldus

Sobilik: 1-4 klassid
Grupi suurus: 25 õpilast
Keel: Eesti keeles.

Programmi kirjeldus:

Programm toimub Pääsküla rabas, kus lapsed tutvuvad raba kujunemise, elustiku, rahvapärimuse ja
turbatootmisest tulevate ohtudega keskkonnale. Kõigepealt juhendaja teeb sissejuhatuse teemasse ja
tutvustab päeva plaani ning ülesannet. Seejärel räägitakse tutvalisusest raja läbimisel. Siis jagatakse klass 2-liikmelisteks võistkondadeks. Võistkonnad otsivad ning määravad piltmäärajate abil rabataimi, otsivad vastuseid küsimustele ja täidavad töölehti. Küsimused käsitlevad raba teket ja arengut, raba kui
elukeskkonna eripära, raba elustikku ja kohastumust eluga rabas, turba teket, omadusi ja kasutamist,
turba tootmist ja sellest tulenevat keskkonnakahju, süsinikuringet, märgalade tähtsust, Ramsari
konventsiooni, rabade taastamise mõju kliimamuutustele. Vastused küsimustele leitakse infostendidelt,
infolehtedelt, loodusest. Mõõdetakse rebamände ja arvutatakse nende vanuseid. Lõpuks kontrollitakse
vastuseid ning toimub ühine arutelu nende üle. Parimad saavad auhinnad. Siis selgub, kas eesmärgid
said täidetud. Lõpuks võtab juhendaja päeva kokku ja kõik saavad rääkida, mida huvitavat nad päeva
jooksul teada said.

Päevakava:

15 min sissejuhatav vestlus, mille käigus juhendaja tutvustab programmi, räägib rabas liikumise
turvalisusest, käitumisest looduses. Seejärel jagunevad õpilased 2-liikmelisteks gruppideks ja lähevad
õpperajale.
1 tund õpilased läbivad õpperaja, otsivad küsimustele vastuseid ja täidavad töölehti.
15 min tulemuste üle arutelu, kokkuvõtted, parimate väljaselgitamine.
30 min kaasavõetud võileibade söömine.

Juhis õpetajale:

Õpetajalt ootame enne programmi õpilastele programmi tutvustamist. Kuna kogu programm toimub
välitingimustes, siis lastel peaks olema ilmastikule vastav riietus ja mugavad, sportlikud jalanõud.
Kummikud ei ole sellal programmil sobivad jalanõud, sest võivad olla libedad. Kindlasti peaksid õpilastel kaasas olema laetud nutitelefonid, et tagada vajadusel abi kutsumise võimalus.
Õpetaja saab õpilaste töölehed pärast programmi endale, nii saab ta programmi teemadega ka
klassiruumis edasi minna. Tagasisidet annavad õpilased lõpuringis. Juhendaja annab tagasisidet õpilastele programmi lõpus lõpuringis. Õpetajad saavad anda tagasisidet suuliselt, spetsiaalse tagasiside vormi kaudu paberil või meie kodulehel. Õpetajad võiksid koos õpilastega rajale minna, et täiendavat turvalisust tagada.​ Tutvalisus. Rada on üldiselt turvaline, tähelepanu tuleb pöörata rabas liikumisele. Täiendava turvalisuse tagamiseks liiguvad juhendaja ja õpetaja koos klassiga. Juhendaja on läbinud esmaabikoolituse ja saab
vajadusel appi minna.

Toimumiskoht:

Soosepa raba Viimsi vallas

Juhendaja:

Kauri Kivipõld – bakalaureuse kraad Tallinna Ülikooli geoökoloogia erialalt bioloogia
lisaerialaga, magistrikraad Eesti Maaülikooli maastiku kaitse ja hoolduse erialal. Meriliis Kotkas – Meriliis Kotkas – bakalaureuse kraad maastiku kaitse ja hoolduse erialal, magistrikraad rakendusbioloogias (Eesti Maaülikool), Läbinud Tartu Ülikooli pedagoogikakursuse. Töötab ka matkajuhina. Aigi Bremse bakalaureusekraad sotsioloogias, momendil õpib magistriõppes õpetajaks. Alates 2016. aastast viib läbi keskkonnahariduslikke programme.

Õpitulemus/Programmi eesmärk:

Õpilased teavad, kuidas inimtegevus mõjutab keskkonda, kuidas turba kaevandamine tekitab kasvuhooneefekti, miks on tarvis ressursse säästlikult kasutada ja soid taastada. Õpilased tunnevad jätkusuutliku arengu põhimõtteid. Õpilased oskavad seostada raba kui elukeskkonna eripära ​turbasambla ehituse ja omadustega, tunnevad raba elustikku, teavad, kuidas sood tekivad ja arenevad, oskavad kirjeldada süsinikuringet turba näitel. Lapsed väärtustavad rohkem loodust.

Õppemeetod:

Aktiivõpe, avastusõpe.
Töövahenditeks on töölehed, luubid, mõõdulint. Töövahendid annab juhendaja.

Seos riikliku õppekavaga

II kooliaste – loodusõpetus: elu mitmekesisus Maal, soo elukeskkonnana – soode kujunemine ja areng,
raba kui elukeskkonna eripära, soode tähtsus ja kaitse vajadus; elukeskkond Eestis – loodusliku tasakaalu olulisus ökosüsteemis, Eesti loodusvarad, loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.

III kooliaste – loodusõpetus: elus ja eluta looduse seosed – süsinikuringe ökosüsteemis; bioloogia:
taimede tunnused ja eluprotsessid, selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid, ökoloogia ja
keskkonnakaitse – loodusliku tasakaalu kujunemine ökosüsteemis, inimtegevuse positiivne ja negatiivne mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele, võimalused lahendaga keskkonnaprobleeme.

Õppesisu: inimene uurib ökosüsteeme. Süsinikuringe ökosüsteemides. Kohastumine füüsikalis-
keemiliste tingimustega/ elukeskkonnaga. Inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal. Energia
tarbimine ja materjalide taaskasutamine. Mõisted: süsinikuringe, kohanemine ja kohastumine, kasvuhooneefekt.

Tegemist on integreeritud programmiga, mis hõlmab bioloogiat, geograafiat, keskkonnakaitset, ajalugu, eesti keelt, matemaatikat ja kehalist kasvatust, lisaks meeskonnatöö.

Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilastes integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ja põhjuslikud tagajärjed.

Läbivad teemad – keskkond ja jätkusuutlik areng taotletakse õpilaste kujunemist vastutustundlikeks ja keskkonnateadlikeks inimesteks, kes hoiavad ja kaitsevad keskkonda ja väärtustavad jätkusuutlikkust.

Õpipädevused:

Lisainfo:

Programmile on võimalik võtta 2 klassi korraga koos 2 juhendajaga. Kuna liigutakse laudteel. ei sobi
programm liikumispuudega õpilastele.
Söök tuleks programmile kaasa võtta, aga sööme pärast programmi lõppu bussi juures, et prahti rabasse
ei satuks.

Galerii
Tagasiside ankeet

Selleks, et oskaksime Teile võimalikult paremaid ja Teie vajadustele kõige paremini vastavaid
programme pakkuda, tahaksime teada, mis Teile meie programmi juures meeldis ja mida
võiksime teisiti teha. Oleme väga tänulikud, kui meid veidi aitate.

Palume anda hinne 5 palli süsteemis (1 – ei jäänud üldse rahule, 2 – oli palju puudujääke, 3 –
olid küll mõned puudujäägid, kuid üldjoontes võis rahule jääda, 4 – jäin rahule, kuid oli asju,
mida oleks saanud paremini teha, 5 – programm vastas meie minu ootustele) tõmmates õigele
hindele joone alla.