Talviste aia- ja pargilindudega tutvumine

0
Broneeri õppeprogramm
Broneeri õppeprogramm
Õppeprogrammi broneerimiseks täida kõik allolevad väljad.
Kooli nimi*
Klass*
Osalejate arv*
Õpetaja nimi*
E-maili aadress*
Telefoninumber*
Toimumisaeg*
Alternatiivne toimumisaeg*
Salvesta sooviloendisse

Adding item to wishlist requires an account

2246

Miks valida meid?

  • Meie juhendajad on loodusalase magistrikraadiga ja suure kogemusega lõppeprogrammide läbiviimisel

Tekkis küsimus

Helista või kirjuta meile ja aitame meeleldi

+372 53980543

info@vesipapp.com

2 h
Aeg: Talv
Kirjeldus

Grupi suurus: kuni 40 õpilast
Keel: Eesti ja Vene keeles

Programmi kirjeldus:

Õppeprogramm toimub osaliselt klassiruumis ja osaliselt kooli lähedal õues, programmi viiakse läbi talvel. Sissejuhatavas osas, mis toimub klassiruumis, räägitakse Eestis talvituvatest lindudest, sellest, miks mõned linnud lendavad talveks ära, teised jäävad paigale. Õpitakse lindude määramist nende väliste tunnuste järgi, välimäärajate kasutamist. Seejärel harjutatakse seda fotode järgi. Tutvustatakse lindude loendamise põhimõtteid, räägitakse, miks lindude loendamist läbi viiakse ning mida saadud andmed lindude leviku ja arvukuse muutuste kohta annavad.

Edasi minnakse õue, kas kooliaeda või lähedalolevasse parki, õpilased jagatakse gruppidesse, iga grupp saab töölehe ja välimääraja lindude määramiseks. Igale gruppile määratakse kindel vaatlusala, kus ta määrab ära ja loeb kokku kõik sellel alal olnud linnud. Juhendaja liigub gruppide vahel ning abistab õpilasi.

Viimane osa programmist toimub jälle klassiruumis. Siin räägivad kõik grupid, missuguseid linde ja kui palju nad oma vaatlusalal nägid. Juhendaja teeb kuuldust kokkuvõtte ja annab tagasisidet toimunud õppepäeva kohta. Lõpuringis räägivad õpilased, mida nad õppepäeval teada said.

Päevakava:

Juhis õpetajale:

Kuna osa programmist toimub õues, peaks olema korraldatud, et õpilased õueriided üsna kiiresti kätte saaksid. Riided peaksid olema ilmastikule vastavad.

Toimumiskoht:

Pargis ja siseruumis

Juhendaja:

Kauri Kivipõld 

Õpitulemus/Programmi eesmärk:

Programmi tulemisena suureneb õpilaste teadlikkus meil talvituvate lindude ja nende sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega. Õpilased märkavad ja tunnevad tavalisi meie lähiümbruses elavaid ja lendavaid linde, eristavad erinevaid liike, teavad, kuidas linnuvaatlust läbi viiakse ja miks see on oluline. Õpilane teab, mida lindude arvukuse muutus keskkonna kohta näitab.

Õppemeetod:

aktiivõpe, õuesõpe, avastusõpe, grupitöö, määrajate kasutamine, nutitelefoni abil info otsimine.

Seos riikliku õppekavaga:

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, taotletakse õpilaste kujunemist vastutustundlikeks ja keskkonnateadlikeks inimesteks, kes hoiavad ja kaitsevad keskkonda ning väärtustavad jätkusuutlikku arengut.

II kooliaste loodusõpetus: elu mitmekesisus Maal – loomade kohastumine, asula elukeskkonnana – elutingimused asulas, asula elustikku kahjustavad tegurid, elukeskkond Eestis – inimese mõju looduskeskkonnale, kuidas muutused keskkonnas võivad põhjustada elustiku muutusi; loodus- ja keskkonnakaitse Eestis – kodukoha looduskeskkonna muutumine inimtegevuse tagajärjel.

III kooliaste loodusõpetus: elus ja eluta looduse seosed – kohastumine füüsikalis-keemiliste keskkonnatingimustega, inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal. Bioloogia: selgroogsete loomade tunnused – lindude välistunnuste seos elukeskkonnaga, ökoloogia ja keskkonnakaitse inimtegevuse positiivne ja negatiivne mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele, võimalused lahendada keskkonnaprobleeme, ökoloogiliste tegurite mõju organismide arvukusele, liigisisese ja liikidevahelise konkurentsi tähtsus, inimtegevus keskkonnaprobleemide lahendamisel.

Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ja põhjuslikud tagajärjed. Tegemist on integreeritud programmiga, milles õpilased saavad teadmisi looduse, keskkonna, inimtegevuse kohta keskkonna kaitsmisel, õpivad funktsionaalse lugemisoskuse, matemaatika ja meeskonnatöö kasutamist.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus õpipädevus sotsiaalne ja kodanikupädevus suhtluspädevus

Lisainfo:

Galerii
Tagasiside ankeet

Selleks, et oskaksime Teile võimalikult paremaid ja Teie vajadustele kõige paremini vastavaid
programme pakkuda, tahaksime teada, mis Teile meie programmi juures meeldis ja mida
võiksime teisiti teha. Oleme väga tänulikud, kui meid veidi aitate.

Palume anda hinne 5 palli süsteemis (1 – ei jäänud üldse rahule, 2 – oli palju puudujääke, 3 –
olid küll mõned puudujäägid, kuid üldjoontes võis rahule jääda, 4 – jäin rahule, kuid oli asju,
mida oleks saanud paremini teha, 5 – programm vastas meie minu ootustele) tõmmates õigele
hindele joone alla.