Tabasalu Aura õpperada väikesele loodusesõbrale

0
Broneeri õppeprogramm
Broneeri õppeprogramm
Õppeprogrammi broneerimiseks täida kõik allolevad väljad.
Kooli nimi*
Klass*
Osalejate arv*
Õpetaja nimi*
E-maili aadress*
Telefoninumber*
Toimumisaeg*
Alternatiivne toimumisaeg*
Salvesta sooviloendisse

Adding item to wishlist requires an account

3334

Miks valida meid?

  • Meie juhendajad on loodusalase magistrikraadiga ja suure kogemusega lõppeprogrammide läbiviimisel

Tekkis küsimus

Helista või kirjuta meile ja aitame meeleldi

+372 53980543

lahemaaokoturism@gmail.com

3 h
Aeg: Sügis-Kevad
Kirjeldus

Sobilik: 1-4 klassid
Grupi suurus: 25 õpilast
Keel: Eesti keeles.

Programmi kirjeldus:

Programm toimub Tabasalus Aura loodusrajal. Kõigepealt tutvustab juhendaja päeva plaani, räägib ülesandest, turvalisest liikumist pangal ja mere ääres. Veel räägib juhendaja, mida tohib metsas teha ja mida ei tohiks, mis juhtub, kui prügi metsa maha jätta. Liigutakse koos juhendajaga alguses panga serval, siis pöördub rada sisemaa poole, kus on stendid piirkonnas kasvavatest puuliikudest. Seejärel laskutakse mööda treppi klindilt alla pangametsa. Trepi eri kõrgustel avaneb erinev vaade klindile. Näha on eri ajastute pinnasekihte. Õpilased otsivad grupiti töölehel olevaid taimi, karpe, vetikaid ning vaatavad ja määravad linde. Teel esitab juhendaja lisaküsimusi, näitab raja ääres olevaid lindude ja loomade tegutsemisjälgi ja muud huvitavat. Programmi lõpus teeb juhendaja nähtust kokkuvõtte ja lõpuringis saavad kõik rääkida, mida uut nad õppepäeval teada said.

Päevakava:

30 min sissejuhatav vestlus, päeva tutvustus, instrueerimine ohutuks liikumiseks pangal.
120 min küsimustele vastamine, mereelanike otsimine ja määramine, lindude määramine ja ülesannete lahendamine.
30 min arutelu nähtu üle, kokkuvõtete tegemine, lõpuring.
30 min kaasa võetud võileibade söömine.

Juhis õpetajale:

Õpetajalt ootame enne programmile tulekut õpilaste informeerimist programmiga seotud olulistest asjadest – et programm toimub täies ulatuses vabas õhus, lapsed peaksid kandma ilmale vastavat riietust ja jalanõusid. Kui ilm on vihmane, siis vihmakeepe ja veekindlaid jalanõusid. Et oleks kaasas jook ja võileivad.
Programmi käigus peaks õpetaja läbima raja koos õpilastega ja aitama juhendajal jälgida, et keegi panga äärele liiga lähedale eil läheks, treppidel ei jookseks ja grupist maha ei jääks.
Tagasiside: Prorgammi lõpus annab juhendaja õpilastele programmi jooksul tehtu kohta tagasisidet. Õpetaja saab õpilaste täidetud töölehed, mis annab võimaluse õues alustatuga koolis edasi minna. Õpetaja annab programmi kohta tagasisidet pärast programmi lõppu suuliselt või tagasisidelehtede täitmisel. Tagasiside alusel korrigeerime programmi pidevalt.

Toimumiskoht:

Tabasalu Aura õpperada kulgeb mööda pangapealset ja läheb siis treppidest alla mere äärde.

Juhendaja:

Kauri Kivipõld – bakalaureuse kraad Tallinna Ülikooli geoökoloogia erialalt bioloogia lisaerialaga, magistrikraad Eesti Maaülikooli maastiku kaitse ja hoolduse erialal. Meriliis Kotkas – bakalaureuse kraad maastiku kaitse ja hooldus.

Õpitulemus/Programmi eesmärk:

Õpilased teavad, kuidas inimtegevus mõjutab ümbritsevat keskkonda, kuidas meri on mõjutanud inimtegevust, kuidas inimtegevusega kaitstakse loodust ja keskkonda, kuidas jätkusuutlik majandus on seotud loodusressursside säästva kasutamisega. Õpilased tunnevad Eesti metsale iseloonulikke liike ja tunnevad nendevahelisi seoseid. Õpilased teavad tunnevad rannalooduse eripärasid. väärtustavad looduskeskkonda ning käituvad looduses keskkonnahoidlikult.

Õppemeetod:

maastikumäng, õuesõpe, avastusõpe.
Kasutatavad õppevahendid: programmi jooksul kasutatakse lindude määrajaid, binoklit, luupe, täidetakse töölehti. Töövahendid on programmijuhil kaasas

Seos riikliku õppekavaga

Läbiv teema – keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele. I kooliaste loodusõpetus: inimese meeled ja avastamine, organismid ja elupaigad. II kooliaste loodusõpetus: elu mitmekesisus Maal, vesi kui elukeskkond, Läänemeri elukeskkonnana, määrab lihtsamate määramistabelite järgi Läänemere selgrootuid ja selgroogseid; loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.
Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ning põhjuslikud tagajärjed.

Õpipädevused:

Lisainfo:

Programmile on korraga võimalik võtta 2 klassi 2 juhendajaga. Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele, sest liigutakse mööda metsaradu.
Söömiseks tuleb võileivad ja jook ise kaasa võtta.
Tutvalisus. Rada on üldiselt turvaline, tähelepanu tuleb pöörata panga peal liikumisele. Täiendava turvalisuse tagamiseks liiguvad juhendaja ja õpetaja koos klassiga. Juhendaja on läbinud esmaabikoolituse ja saab vajadusel appi minna.

Galerii
Tagasiside ankeet

Selleks, et oskaksime Teile võimalikult paremaid ja Teie vajadustele kõige paremini vastavaid
programme pakkuda, tahaksime teada, mis Teile meie programmi juures meeldis ja mida
võiksime teisiti teha. Oleme väga tänulikud, kui meid veidi aitate.

Palume anda hinne 5 palli süsteemis (1 – ei jäänud üldse rahule, 2 – oli palju puudujääke, 3 –
olid küll mõned puudujäägid, kuid üldjoontes võis rahule jääda, 4 – jäin rahule, kuid oli asju,
mida oleks saanud paremini teha, 5 – programm vastas meie minu ootustele) tõmmates õigele
hindele joone alla.