Suurupi pank ja rannikuelustik

0
Broneeri õppeprogramm
Broneeri õppeprogramm
Õppeprogrammi broneerimiseks täida kõik allolevad väljad.
Kooli nimi*
Klass*
Osalejate arv*
Õpetaja nimi*
E-maili aadress*
Telefoninumber*
Toimumisaeg*
Alternatiivne toimumisaeg*
Salvesta sooviloendisse

Adding item to wishlist requires an account

3330

Miks valida meid?

  • Meie juhendajad on loodusalase magistrikraadiga ja suure kogemusega lõppeprogrammide läbiviimisel

Tekkis küsimus

Helista või kirjuta meile ja aitame meeleldi

+372 53980543

lahemaaokoturism@gmail.com

3 h
Aeg: Sügis-Kevad
Kirjeldus

Sobilik: 1-4 klassid
Grupi suurus: 25 õpilast
Keel: Eesti keeles.

Programmi kirjeldus:

Programm toimub Suurupi loodusrajal. Kõigepealt tutvustab juhendaja päeva plaani, räägib ülesandest, turvalisest liikumist pangal ja mere ääres. Veel räägib juhendaja, mida tohib metsas teha ja midaa ei tohiks, mis juhtub, kui prügi metsa maha jätta. Liigutakse koos juhendajaga pangapealsel ja mere ääres. Õpilased otsivad grupiti töölehel olevaid taimi, karpe, vetikaid ning vaatavad ja määravad linde. Teel esitab juhendaja lisaküsimusi, näitab raja ääres olevaid lindude ja loomade tegutsemisjälgi ja muud huvitavat. Programmi lõpus teeb juhendaja nähtust kokkuvõtte ja lõpuringis saavad kõik rääkida, mida uut nad õppepäeval teada said.

Päevakava:

30 min sissejuhatav vestlus, päeva tutvustus, instrueerimine ohutuks liikumiseks pangal.
120 min küsimustele vastamine, mereelanike otsimine ja määramine, lindude määramine ja ülesannete lahendamine.
30 min arutelu nähtu üle, kokkuvõtete tegemine, lõpuring.
30 min kaasa võetud võileibade söömine.

Juhis õpetajale:

Kuna programm toimub välitingimustes, siis peaksid õpilased panema selga ilmastikule vastavad riided ja mugavad, sportlikud jalanõud. Kummikud ei ole üldiselt sobivad, nendega hakkavad jalad külmetama. Vihmase ilma korral peaks olema ka vihmakile. Kaasas võiks olla ka võileib, sest värskes õhus läheb kõht tühjaks.
Õpetaja peaks liikuma koos klassiga, et tagada täiendav turvalisus.
Õpetaja saab tagasisidet anda suuliselt, tagasiside lehe kaudu või läbi kodulehe. Tagasisidet analüüsitakse ja tulemusi kasutatakse programmide korrigeerimiseks. Õpilased annavad tagasisidet lõpuringis.

Toimumiskoht:

Suurupi metsarada.

Juhendaja:

Kauri Kivipõld – bakalaureuse kraad Tallinna Ülikooli geoökoloogia erialalt bioloogia lisaerialaga, magistrikraad Eesti Maaülikooli maastiku kaitse ja hoolduse erialal. Meriliis Kotkas – Meriliis Kotkas – bakalaureuse kraad maastiku kaitse ja hoolduse erialal, magistrikraad rakendusbioloogias (Eesti Maaülikool), Läbinud Tartu Ülikooli pedagoogikakursuse. Töötab ka matkajuhina. Aigi Bremse bakalaureusekraad sotsioloogias, momendil õpib magistriõppes õpetajaks. Alates 2016. aastast viib läbi keskkonnahariduslikke programme.

Õpitulemus/Programmi eesmärk:

Õpilased teavad, kuidas inimtegevus mõjutab ümbritsevat keskkonda, kuidas meri on mõjutanud inimtegevust, kuidas inimtegevusega kaitstakse loodust ja keskkonda, kuidas jätkusuutlik majandus on seotud loodusressursside säästva kasutamisega. Õpilased tunnevad Eesti metsale iseloonulikke liike ja tunnevad nendevahelisi seoseid. Õpilased teavad Suurupi ajaloolist tausta, tunnevad rannalooduse eripärasid. väärtustavad looduskeskkonda ning käituvad looduses keskkonnahoidlikult.

Õppemeetod:

Maastikumäng, aktiivõpe, töölehtede täitmine.

Seos õppekavaga ja ainetavaheline lõiming

I kooliaste loodusõpetus: inimese meeled ja avastamine, organismid ja elupaigad.
II kooliastmes – loodusõpetus: elu mitmekesisus Maal (taimede ja loomade kohastumused), mets elukeskkonnana (Eesti metsale iseloomulikud liigid, nendevahelised seosed), Läänemeri elukeskkonnana (mere mõju inimtegevusele ja rannaasustuse kujunemine), elukeskkond Eestis (inimese mõju looduskeskkonnale, kuidas muutused keskkonnas põhjustavad elustiku muutusi), loodus- ja keskkonnakaitse Eestis (looduskaitse vajalikkus).
III kooliastmes – loodusõpetus: elus ja eluta looduse seosed (inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal); bioloogia: taimede tunnused ja eluprotsessid; ökoloogia ja keskkonnakaitse (loodusliku tasakaalu kujunemine ökosüsteemides, inimtegevuse positiivne ja negatiivne mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele, inimtegevus keskkonnaprobleemide lahendamisel), selgroogsete loomade tunnused. Geograafia: geoloogia (kivimite murenemine, ärakanne).
Tegemist on integreeritud programmiga, mis hõlmab bioloogiat, geoloogiat, ajalugu, eesti keelt, matemaatikat, informaatikat, kehalist kasvatust. Lisaks veel meeskonnatöö.
Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ja põhjuslikud tagajärjed.

Õpipädevused:

Lisainfo:

Programmile on korraga võimalik võtta 2 klassi 2 juhendajaga. Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele, sest liigutakse mööda metsaradu.
Söömiseks tuleb võileivad ja jook ise kaasa võtta. 
Tutvalisus. Rada on üldiselt turvaline, tähelepanu tuleb pöörata panga peal liikumisele. Täiendava turvalisuse tagamiseks liiguvad juhendaja ja õpetaja koos klassiga. Juhendaja on läbinud esmaabikoolituse ja saab vajadusel appi minna.

Galerii
Tagasiside ankeet

Selleks, et oskaksime Teile võimalikult paremaid ja Teie vajadustele kõige paremini vastavaid
programme pakkuda, tahaksime teada, mis Teile meie programmi juures meeldis ja mida
võiksime teisiti teha. Oleme väga tänulikud, kui meid veidi aitate.

Palume anda hinne 5 palli süsteemis (1 – ei jäänud üldse rahule, 2 – oli palju puudujääke, 3 –
olid küll mõned puudujäägid, kuid üldjoontes võis rahule jääda, 4 – jäin rahule, kuid oli asju,
mida oleks saanud paremini teha, 5 – programm vastas meie minu ootustele) tõmmates õigele
hindele joone alla.