Õppejaht looduses – seiklusmäng Käsmu looduse tundmaõppimiseks.

0
Broneeri õppeprogramm
Broneeri õppeprogramm
Õppeprogrammi broneerimiseks täida kõik allolevad väljad.
Kooli nimi*
Klass*
Osalejate arv*
Õpetaja nimi*
E-maili aadress*
Telefoninumber*
Toimumisaeg*
Alternatiivne toimumisaeg*
Salvesta sooviloendisse

Adding item to wishlist requires an account

2945

Miks valida meid?

  • Meie juhendajad on loodusalase magistrikraadiga ja suure kogemusega lõppeprogrammide läbiviimisel

Tekkis küsimus

Helista või kirjuta meile ja aitame meeleldi

+372 53980543

lahemaaokoturism@gmail.com

3 h
Aeg: Sügis-Kevad
Grupi suurus : 25
Kirjeldus

Sobilik: 5-9 klassid
Grupi suurus: 25 õpilast
Keel: eesti keel

Programmi kirjeldus:

Õpilased jagatakse kaheliikmelisteks võistkondadeks. Iga võistkond saab kompassi ja kaardi. Kõigepealt õpitakse ühiselt kaardi ja kompassiga orienteerumist. Seejärel lähevad grupid iseseisvalt õpperajale ja otsivad kaardi ja kompassi abil metsa peidetud küsimusi. Küsimused puudutavad Käsmu loodust – taimi, loomi, kive, keskkonnakaitset ja palju muud, hõlmates nii koolis õpitud aineid, kui ise omandatud loodusteadmisi, samuti internetist või ette antud materjalist leitavaid keskkonnateemasid. Vastused küsimustele leitakse loodusest, infotahvlitelt või internetist. Lõpuks juhendaja kontrollib vastuseid ning arutab need klassiga läbi. Parimaid vastajaid tunnustatakse.

rada on üldiselt ohutu, ka ära eksimise võimalus on minimaalne. Õpilastele selgitatakse, kuidas ohutult liikuda ning õnnetuse või rajalt eksimise korral saavad õpilased juhendajaga ühendust võtta. Juhendaja tunneb piirkonda väga hästi ja oskab õpilaste selgituse järgi nad igast poolsaare paigast õles leida. Juhendaja on läbinud esmaabikoolituse.

Päevakava:

1. 30 min sissejuhatav vestlus, päeva ja ülesande tutvustus, Kaardi ja kompassi kasutamise õppimine, instrueerimine ohutuks liikumiseks õpperajal.
2. 1 tund ja 30 min õpperajal ülesannete lahendamine.
3. 30 min vastuste kontrollimine ja arutelu, kokkuvõtete tegemine.
4. 30 min kaasavõetud toidu söömine juba bussi juures tagasi olles.

Juhis õpetajale:

Õpetajalt ootame enne programmile tulekut õpilaste informeerimist programmiga seotud olulistest asjadest – et programm toimub täies ulatuses vabas õhus, lapsed peaksid kandma ilmale vastavat riietust ja jalanõusid. Kui ilm on vihmane, siis vihmakeepe ja veekindlaid jalanõusid. Et oleks kaasas jook ja võileivad.

Toimumiskoht:

programm toimub Käsmu poolsaarel. See on sobiv koht õpilastele iseseisvaks orienteerumiseks, sest siin on hästi tähistatud loodusrajad, igal pöörangul suunaviidad, tegemist on kompaktse poolsaarega, seega ära eksimise võimalused on minimaalsed. Loodus on väga mitmekesine – mets, mererand, rändrahnud, lisaks ka rikkalik kultuuripärand, mis annab programmile lisaväärtuse. Raja ääres on ka huvitavaid infotahvleid, mida on programmi läbiviimisel kasutatud. Läbitakse rada pikkusega 2,5 km. Rada läheb mööda pinnasradu ning teeb ringi. Jalanõud võiksid olla sportlikud ning riietus tuule- ja vihmakindel. Kogu programm toimub vabas õhus.

Juhendaja:

Kauri Kivipõld – bakalaureuse kraad geoökoloogias bioloogia lisaerialaga (Tallinna Ülikool), magistrikraad maastiku hoolduse ja kaitse erialal (Eesti Maaülikool), läbinud Tartu Ülikooli Pedagoogikakursuse, töötab loodusgiidina ja Tallinna Loomaaia giidina. Õpilasprogramme on läbi viinud alates 2010. aastast. On Tallinna Linnuklubi liige. Konkreetset programmi on läbi viinud juba 3-l õppeaastal.

Õpitulemus/Programmi eesmärk:

Õpilased oskavad leida vastuseid loodust puudutavatele küsimustele, paranenud on funktsionaalne lugemisoskus. Õpilased teavad, mis loomad ja taimed elavad Käsmu poolsaarel, kuidas jääaeg on Käsmu maastikku kujundanud, kuidas inimene oma tegevusega keskkonda mõjutab ja mis on põhilised keskkonnaprobleemid rannikualadel. Õpilased tunnevad looduses liikumise reegleid, oskavad käituda keskkonnahoidlikult ja ise mitte ohtu sattuda ning töötada meeskonnana, on saanud ja kinnistanud teadmisi keskkonna ning erinevate elus- ja eluta looduse osade kohta. Õpilased oskavad leida looduses kaardi ja kompassi abil õige tee ning otsida kompassi abil üles peidetud küsimused.

Õppemeetod:

on avastuslik- uurimuslik maastikumäng ja avastusõpe.

Seos riikliku õppekavaga:

III kooliaste: loodusõpetus: elus- ja eluta looduse seosed, bioloogia: selgroogsete loomade tunnused, selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid, ökoloogia ja keskkonnakaitse; geograafia: kaardiõpetus, geoloogia.

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustab jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele. Õpilased õpivad kaardi ja kompassiga orienteerumist, meeskonnatööd, saavad teadmisi looduse ja keskkonnaprobleemide kohta, harjutavad funktsionaalset lugemisoskust ning saavad ka füüsilist treeningut.

Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ning põhjuslikud tagajärjed. Tegemist on integreeritud programmiga, mis hõlmab bioloogiat, geograafiat, ajalugu, eesti keelt, matemaatikat ja kehalist kasvatust. Lisaks võistluslik mäng looduses ja meeskonnatöö.

Õpipädevused:

Lisainfo:

programmi lõpus tehakse ühine päeva kokkuvõte. Õpetaja saab õpilaste täidetud töölehed, mis annab võimaluse õues alustatuga koolis edasi minna. Õpetaja annab programmi kohta tagasisidet pärast programmi lõppu suuliselt või tagasisidelehtede täitmisel. Tagasiside alusel korrigeerime programmi pidevalt.

Programmile on korraga võimalik võtta 2 klassi 2 juhendajaga. Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele, sest liigutakse mööda metsaradu. 

Galerii
Tagasiside ankeet

Selleks, et oskaksime Teile võimalikult paremaid ja Teie vajadustele kõige paremini vastavaid
programme pakkuda, tahaksime teada, mis Teile meie programmi juures meeldis ja mida
võiksime teisiti teha. Oleme väga tänulikud, kui meid veidi aitate.

Palume anda hinne 5 palli süsteemis (1 – ei jäänud üldse rahule, 2 – oli palju puudujääke, 3 –
olid küll mõned puudujäägid, kuid üldjoontes võis rahule jääda, 4 – jäin rahule, kuid oli asju,
mida oleks saanud paremini teha, 5 – programm vastas meie minu ootustele) tõmmates õigele
hindele joone alla.