Õpime tundma meil talvituvaid aia- ja pargilinde

0
Broneeri õppeprogramm
Broneeri õppeprogramm
Õppeprogrammi broneerimiseks täida kõik allolevad väljad.
Kooli nimi*
Klass*
Osalejate arv*
Õpetaja nimi*
E-maili aadress*
Telefoninumber*
Toimumisaeg*
Alternatiivne toimumisaeg*
Salvesta sooviloendisse

Adding item to wishlist requires an account

3071

Miks valida meid?

  • Meie juhendajad on loodusalase magistrikraadiga ja suure kogemusega lõppeprogrammide läbiviimisel

Tekkis küsimus

Helista või kirjuta meile ja aitame meeleldi

+372 53980543

lahemaaokoturism@gmail.com

2 h
Aeg: Talv
Kirjeldus

Sobilik: 5-9 klassid
Grupi suurus: 25 õpilast
Keel: Eesti ja Vene keeles

Programmi kirjeldus:

Õppeprogramm toimub osaliselt klassiruumis ja osaliselt kooli lähedal õues, programmi viiakse läbi talvel. Sissejuhatavas osas, mis toimub klassiruumis, räägitakse Eestis talvituvatest lindudest, sellest, miks mõned linnud lendavad talveks ära, teised jäävad paigale. Õpitakse lindude määramist nende väliste tunnuste järgi, välimäärajate kasutamist. Seejärel harjutatakse seda fotode järgi. Tutvustatakse lindude loendamise põhimõtteid, räägitakse, miks lindude loendamist läbi viiakse ning mida saadud andmed lindude leviku ja arvukuse muutuste kohta annavad.

Edasi minnakse õue, kas kooliaeda või lähedalolevasse parki, õpilased jagatakse gruppidesse, iga grupp saab töölehe ja välimääraja lindude määramiseks. Igale gruppile määratakse kindel vaatlusala, kus ta määrab ära ja loeb kokku kõik sellel alal olnud linnud. Juhendaja liigub gruppide vahel ning abistab õpilasi.

Viimane osa programmist toimub jälle klassiruumis. Siin räägivad kõik grupid, missuguseid linde ja kui palju nad oma vaatlusalal nägid. Juhendaja teeb kuuldust kokkuvõtte ja annab tagasisidet toimunud õppepäeva kohta. Lõpuringis räägivad õpilased, mida nad õppepäeval teada said.

Päevakava:

10 min sissejuhatav vestlus, õppepäeva tutvustus ja ohutusalane instrueerimine klassiruumis;
25 min lindude määramise harjutamine klassiruumis – õpitakse lindude määramist nende väliste
tunnuste järgi, linnuraamatute ja interneti abil. Töö toimub gruppides, gruppidele jagatakse
linnuraamatud, juhendaja näitab lindude pilte, grupid määravad ära kõik enamlevinud talvised
aialinnud. Edasi täidavad grupid töölehti, kus on küsimused lindude rände ja talvitumise,
kohastumuse kohta eluks asulas ja inimmõju kohta nende elukeskkonnale, linnuloenduse
vajalikkuse kohta, selle kohta, mida näitab meile lindude arvukuse või liigilise koosseisu
muutus, inimtegevuse positiivse ja negatiivse mõju kohta populatsioonide ja ökosüsteemide
muutumisele. Ühiselt arutletakse vastuste üle.
30 min praktiline töö väljas – õpilased jagunevad gruppideks, iga grupp saab binokli,
linnuraamatu ja töölehe ning otsib ja määrab grupitööna võimalikult rohkem linde. Juhendaja
liigub gruppide vahel ja abistab.
15 min klassiruumis grupid räägivad, missuguseid linde kohati ja mida nad tegid. Juhendaja teeb
nähtust kokkuvõtte.
10 min lõpuring – kokkuvõtted õppepäevast tagasiside õpilastelt ja juhendajalt

Juhis õpetajale:

Õpetajalt ootame õpilaste eelnevat teavitamist programmist. Kuna osa programmist toimub õues,
peaks olema korraldatud, et õpilased õueriided üsna kiiresti kätte saaksid. Riided peaksid olema
ilmastikule vastavad. Õpetaja roll programmi ajal on jälgida, et õpilased saaksid vajalikul ajal
üleriided kätte, et nende liikumine koolimajas ja territooriumil oleks turvaline.
Söömas saavad õpilased käia tavapäraselt söögivahetunnis.
Tagasisidet saab õpetaja anda kohe pärast programmi suuliselt, kuid ka hiljem kodulehe
tagasiside vormi kaudu. Õpilased saavad tagasisidet anda lõpuringis.Tagasiside põhjal
korrigeerime programmi pidevalt.
Turvalisuse tagamine: koolimajast väljumisel hoiavad juhendaja ja õpetaja lastel silma peal, et
nad ei tormaks ega kukuks. Tänavat ületatakse koos. Libeduse korral manitsetakse lapsi
ettevaatusele, eelnevalt võib soovitada libisemiskindlaid jalanõusid. Juhendaja on läbinud
esmaabikoolituse.

Toimumiskoht:

Osaliselt klassis ja osaliselt kooli lähedal väljas, kooliaias, pargis või haljasalal.

Juhendaja:

Kauri Kivipõld – bakalaureuse kraad Tallinna Ülikooli geoökoloogia erialalt bioloogia
lisaerialaga, magistrikraad Eesti Maaülikooli maastiku kaitse ja hoolduse erialal, on seda
programmi läbi viinud alates 2018 aastast.

Õpitulemus/Programmi eesmärk:

Programmi tulemisena suureneb õpilaste teadlikkus meil talvituvate lindude ja nende sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega. Õpilased märkavad ja tunnevad tavalisi meie lähiümbruses elavaid ja lendavaid linde, eristavad erinevaid liike, teavad, kuidas linnuvaatlust läbi viiakse ja miks see on oluline. Õpilane teab, mida lindude arvukuse muutus keskkonna kohta näitab.

Õppemeetod:

aktiivõpe, õuesõpe, avastusõpe, grupitöö, määrajate kasutamine, nutitelefoni abil info otsimine.

Seos riikliku õppekavaga:

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, taotletakse õpilaste kujunemist vastutustundlikeks ja keskkonnateadlikeks inimesteks, kes hoiavad ja kaitsevad keskkonda ning väärtustavad jätkusuutlikku arengut.

II kooliaste loodusõpetus: elu mitmekesisus Maal – loomade kohastumine, asula elukeskkonnana – elutingimused asulas, asula elustikku kahjustavad tegurid, elukeskkond Eestis – inimese mõju looduskeskkonnale, kuidas muutused keskkonnas võivad põhjustada elustiku muutusi; loodus- ja keskkonnakaitse Eestis – kodukoha looduskeskkonna muutumine inimtegevuse tagajärjel.

III kooliaste loodusõpetus: elus ja eluta looduse seosed – kohastumine füüsikalis-keemiliste keskkonnatingimustega, inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal. Bioloogia: selgroogsete loomade tunnused – lindude välistunnuste seos elukeskkonnaga, ökoloogia ja keskkonnakaitse inimtegevuse positiivne ja negatiivne mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele, võimalused lahendada keskkonnaprobleeme, ökoloogiliste tegurite mõju organismide arvukusele, liigisisese ja liikidevahelise konkurentsi tähtsus, inimtegevus keskkonnaprobleemide lahendamisel.

Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ja põhjuslikud tagajärjed. Tegemist on integreeritud programmiga, milles õpilased saavad teadmisi looduse, keskkonna, inimtegevuse kohta keskkonna kaitsmisel, õpivad funktsionaalse lugemisoskuse, matemaatika ja meeskonnatöö kasutamist.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus õpipädevus sotsiaalne ja kodanikupädevus suhtluspädevus

Lisainfo:

Programmi on võimalik läbi viia ka kahele klassile korraga kahe juhendajaga. Programmi saab
läbi viia nii eesti kui vene keeles. Kuna programm toimub koolimajas ja selle lähiümbruses,
saavad sellest osa võtta ka liikumispuudega õpilased.

Galerii
Tagasiside ankeet

Selleks, et oskaksime Teile võimalikult paremaid ja Teie vajadustele kõige paremini vastavaid
programme pakkuda, tahaksime teada, mis Teile meie programmi juures meeldis ja mida
võiksime teisiti teha. Oleme väga tänulikud, kui meid veidi aitate.

Palume anda hinne 5 palli süsteemis (1 – ei jäänud üldse rahule, 2 – oli palju puudujääke, 3 –
olid küll mõned puudujäägid, kuid üldjoontes võis rahule jääda, 4 – jäin rahule, kuid oli asju,
mida oleks saanud paremini teha, 5 – programm vastas meie minu ootustele) tõmmates õigele
hindele joone alla.