Nutiseiklus Rakvere Tammikus

0
Broneeri õppeprogramm
Broneeri õppeprogramm
Õppeprogrammi broneerimiseks täida kõik allolevad väljad.
Kooli nimi*
Klass*
Osalejate arv*
Õpetaja nimi*
E-maili aadress*
Telefoninumber*
Toimumisaeg*
Alternatiivne toimumisaeg*
Salvesta sooviloendisse

Adding item to wishlist requires an account

2981

Miks valida meid?

  • Meie juhendajad on loodusalase magistrikraadiga ja suure kogemusega lõppeprogrammide läbiviimisel

Tekkis küsimus

Helista või kirjuta meile ja aitame meeleldi

+372 53980543

lahemaaokoturism@gmail.com

2 h
Aeg: Sügis-Kevad
Kirjeldus

Sobilik: 5-9 klassid
Grupi suurus: kuni 40 õpilast
Keel: Eesti ja Vene keeles

NB! Tegu on täielikult paberivaba programmiga, mis toimub õpilaste isiklike nutiseaadmete abil. See ei eelda mingit lisa tarkvara, mida millekski muuks kasutada ei saa ja jääb õpilase nutiseadet risustama. Vajalik on mobiilse interneti ja toimiva QR-koodi lugeja olemasolu.

Programmi kirjeldus:

Kõigepealt tutvustab juhendaja 30 min päeva plaani, selgitab ülesandeid ning looduses liikumise reegleid ja ohutusnõudeid. Seejärel jagatakse grupp 2-liikmelisteks meeskondadeks. Järgneva 1,5 tunni jooksul toimub meeskondade iseseisev töö loodusrajal, kus nad leiavad ning lahendavad oma nutiseadmeid kasutades ülesandeid ja küsimusi. Küsimused puudutavad Rakvere tammiku poollooduslikku laialehist metsakooslust ja sellele iseloomulikke like ja nendevahelisi seoseid, pinnavorme, keskkonnaprobleeme, kultuuripärimust ning maastiku kujunemist inimese ja looduse koostoimel, inimtegevuse mõju looduskesskonnale, looduskaitse vajalikkust, inimtegevust keskkonnaprobleemide lahendamisel.

Vastused kirjutavad võistkonnad samuti oma nutiseadmesse. Lõpuks arutatakse ühiselt vastused läbi ja tehakse kokkuvõtteid. Parimad saavad auhinna. Pärast programmi teeb juhendaja päevast kokkuvõtte. Lõpuringis saavad kõik rääkida sellest, mida nad selle päeva jooksul teada said. Küsimused ja vastused lähevad õpilaste nutiseadmetest õpetaja mailile, nii saab õpetaja teemaga koolis edasi tegelda.

Päevakava:

30 min sissejuhatav vestlus, milles tutvuststskse päeva plaani, räägitakse ohutusest loodusrajal, looduses
liikumise reeglitest, moodustatakse võistkonnad.
90 min meeskondade töö loodusrajal – küsimuste otsimine ja neile vastamine
30 min arutelu saadud vastuste üle, kokkuvõtted, parimate väljaselgitamine, lõpuring ja tagasiside.
30 min kaasavõetud toidu söömine.

Juhis õpetajale:

Kuna programm toimub välitingimustes, peaks õpilastel olema ilmastikule vastav riietus. Kaasas peaks olema laetud nutitelefon, mida on tarvis programmi läbiviimiseks. Kaasas peaksolema ka võileib ja jook, sest värskes õhus läheb kõht tühjaks. Söömiseks arvestatakse 30 min programmi lõpus.

Tagasiside: õpetaja saab anda tagasisidet programmi lõpus suuliselt või pärast programmi kodulehe tagasiside vormil. Õpilased annavad tagasisidet digitaalselt programmi käigus, aga ka lõpuringis. Tagasiside põhjal uuendatakse programmi pidevalt.

Turvalisus: Rakvere tammik on turvaline paik, seal ei saa ära eksida, sest ümberringi on linn. Turvalisuse tagamiseks peaks õpilasel kaasas olema laetud mobiiltelefon. Juhendaja on läbinud esmaabikursuse.

Toimumiskoht:

on Rakvere Tammik. Hea on asukoht Rakvere linnas, samas on tammik
huvitava kooslusega ja pinnavormidega koht, mis annab programmile palju kaasa.

Juhendaja:

Kauri Kivipõld – bakalaureuse kraad geoökoloogias bioloogia lisaerialaga (Tallinna Ülikool), magistrikraad maastiku hoolduse ja kaitse erialal (Eesti Maaülikool), läbinud Tartu Ülikooli Pedagoogikakursuse. Töötab alates 2006. aastast loodusgiidina ja Tallinna Loomaaia giidina. Õpilasprogramme on läbi viinud alates 2010. aastast.

Õpitulemus/Programmi eesmärk:

Õpilased teavad, kuidas inimtegevus mõjutab ümbritsevat keskkonda, kuidas inimtegevusega kaitstakse loodust ja keskkonda, kuidas jätkusuutlik majandus on seotud loodusressursside säästva kasutamisega. Õpilased tunnevad tammiku poollooduslikku laialehist metsakooslust ja selle elustikku, pinnavorme, iseloonulikke liike ja tunnevad nendevahelisi seoseid.

Õpilased oskavad leida vastuseid küsimustele infostendidelt või juhendaja poolt koostatud tekstidest. Õpilased teavad Rakvere tammiku ajaloolist tausta, tunnevad linnametsa eripärasid. väärtustavad looduskeskkonda ning käituvad looduses keskkonnahoidlikult.

Õppemeetod:

maastikumäng, aktiivõpe.

Seos riikliku õppekavaga:

II kooliastmes – loodusõpetus: elu mitmekesisus Maal (taimede ja loonade kohastumused), mets
elukeskkonnana (Eesti metsale iseloomulikud liigid, nendevahelised seosed), elukeskkond Eestis (inimese
mõju looduskeskkonnale, kuidas muutused keskkonnas põhjustavad elustiku muutusi), loodus- ja
keskkonnakaitse Eestis (looduskaitse vajalikkus).​
III kooliastmes – loodusõpetus: elus ja eluta looduse seosed (inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik
tasakaal); bioloogia: taimede tunnused ja eluprotsessid; ökoloogia ja keskkonnakaitse (loodusliku
tasakaalu kujunemine ökosüsteemides, inimtegevuse positiivne ja negatiivne mõju populatsioonide ja
ökosüsteemide muutumisele, inimtegevus keskkonnaprobleemide lahendamisel), selgroogsete loomade
tunnused. Geograafia: geoloogia (kivimite murenemine, ärakanne).
Tegemist on integreeritud programmiga, mis hõlmab bioloogiat, geoloogiat, ajalugu, eesti keelt,
matemaatikat, informaatikat, kehalist kasvatust. Lisaks veel meeskonnatöö.
Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist,
milles esinevad vastastikused seosed ja põhjuslikud tagajärjed.

Õpipädevused:

Lisainfo:

Programmile on korraga võimalik võtta 2 klassi 2 juhendajaga. Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele, sest liigutakse mööda metsaradu. 

Galerii
Tagasiside ankeet

Selleks, et oskaksime Teile võimalikult paremaid ja Teie vajadustele kõige paremini vastavaid
programme pakkuda, tahaksime teada, mis Teile meie programmi juures meeldis ja mida
võiksime teisiti teha. Oleme väga tänulikud, kui meid veidi aitate.

Palume anda hinne 5 palli süsteemis (1 – ei jäänud üldse rahule, 2 – oli palju puudujääke, 3 –
olid küll mõned puudujäägid, kuid üldjoontes võis rahule jääda, 4 – jäin rahule, kuid oli asju,
mida oleks saanud paremini teha, 5 – programm vastas meie minu ootustele) tõmmates õigele
hindele joone alla.