Mis sõltub minust?

0
Broneeri õppeprogramm
Broneeri õppeprogramm
Õppeprogrammi broneerimiseks täida kõik allolevad väljad.
Kooli nimi*
Klass*
Osalejate arv*
Õpetaja nimi*
E-maili aadress*
Telefoninumber*
Toimumisaeg*
Alternatiivne toimumisaeg*
Salvesta sooviloendisse

Adding item to wishlist requires an account

2911

Miks valida meid?

  • Meie juhendajad on loodusalase magistrikraadiga ja suure kogemusega lõppeprogrammide läbiviimisel

Tekkis küsimus

Helista või kirjuta meile ja aitame meeleldi

+372 53980543

lahemaaokoturism@gmail.com

2 h
Aeg: Talv
Kirjeldus

Sobilik: 7-9 klassid
Grupi suurus: kuni 25 õpilast
Keel: Eesti keeles

Programmi kirjeldus:

Programmi alguses tutvustab juhendaja päeva plaani ja teemat. Seejärel jagunevad õpilased 4-liikmelisteks gruppideks. Grupid saavad erinevaid ülesandeid, mille käigus nad kaardistavad enda jaoks olulisi keskkonna-loodushoiu probleeme ja otsivad konkreetseid võimalusi, kuidas nemad saavad reaalselt panustada probleemi leevendamisse.

Grupitöö käigus koostavad õpilased plakatid, millel näitavad ära, mida nad soovivad edaspidi teisiti teha, et põhjustada võimalikult vähem kahju keskkonnale. Iga grupp teeb enda plakati kohta lühikese ettekande. Pärast arutatakse ettekannete sisu ühiselt läbi, juhendaja teeb kokkuvõtte. Lõpuringis saavad kõik rääkida, mida uut nad selle programmi jooksul õppisid.. Õpetaja saab enda kätte õpilaste tööd, mis annab võimaluse programmis alustatuga koolitunnis edasi minna.  

Päevakava:

15 min – päeva ja teema tutvustus gruppide moodustamine.
20 min – keskkonnaprobleemide kaardistamine.
20 min – grupid koostavad tegevuskava keskkonnasäästlikuks käitumiseks.
15. min- grupid kannavad ette oma tegevuskavasid.
10 min – juhendaja teeb kokkuvõtte
10 min – lõpuring.

Juhis õpetajale:

Juhendaja saadab tutvumiseks materjali, mis tuleks õpilastele edasi saata.

Toimumiskoht:

koolimajas, klassiruumis

Juhendaja:

Kauri Kivipõld

Õpitulemus/Programmi eesmärk:

on õpilaste teadlikkuse suurendamine inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega. Õpilased teavad, et iga inimene saab keskkonna hoidmisel oma panuse anda ning teavad, mida nad ise homme saavad teistmoodi teha, teavad, kuidas kujundada oma tarbimisharjumusi ümber keskkonnahoidlikumaks.

Õppemeetod:

avastusõpe, grupitöö.

Seos riikliku õppekavaga:

Läbiv teema on keskkond ja jätkusuutlik areng.Taotletakse õpilaste kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnahoidlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda, väärtustab jätkusuutlikku arengut, on valmis leidma lahendusi keskkonna ja inimarengu küsimustele.

III kooliaste loodusõpetus: elus ja eluta looduse seosed (inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal); bioloogia: ökoloogia ja keskkonnakaitse (loodusliku tasakaalu kujunemine ökosüsteemides, inimtegevuse positiivne ja negatiivne mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele, võimalused lahendada keskkonnaprobleeme), geograafia: loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid (säästlik eluviis ja jätkusuiutlik areng). Geograafia: kliima, Euroopa ja Eesti kliima.
Antud programmis on integreeritud bioloogia, geograafia, majandusalased algteadmised, eetika, funktsionaalne lugemisoskus, väitlemisoskus, kuulamisoskus, kriitiline suhtumine materjali.
Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilastes integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ja põhjuslikud tagajärjed.

Õpipädevused:

Lisainfo:

Galerii
Tagasiside ankeet

Selleks, et oskaksime Teile võimalikult paremaid ja Teie vajadustele kõige paremini vastavaid
programme pakkuda, tahaksime teada, mis Teile meie programmi juures meeldis ja mida
võiksime teisiti teha. Oleme väga tänulikud, kui meid veidi aitate.

Palume anda hinne 5 palli süsteemis (1 – ei jäänud üldse rahule, 2 – oli palju puudujääke, 3 –
olid küll mõned puudujäägid, kuid üldjoontes võis rahule jääda, 4 – jäin rahule, kuid oli asju,
mida oleks saanud paremini teha, 5 – programm vastas meie minu ootustele) tõmmates õigele
hindele joone alla.