Lahemaa joad ja karst

0
Broneeri õppeprogramm
Broneeri õppeprogramm
Õppeprogrammi broneerimiseks täida kõik allolevad väljad.
Kooli nimi*
Klass*
Osalejate arv*
Õpetaja nimi*
E-maili aadress*
Telefoninumber*
Toimumisaeg*
Alternatiivne toimumisaeg*
Salvesta sooviloendisse

Adding item to wishlist requires an account

3136

Miks valida meid?

  • Meie juhendajad on loodusalase magistrikraadiga ja suure kogemusega lõppeprogrammide läbiviimisel

Tekkis küsimus

Helista või kirjuta meile ja aitame meeleldi

+372 53980543

lahemaaokoturism@gmail.com

3 h
Aeg: Kevad-Sügis
Kirjeldus

Sobilik: 5-9 klassid
Grupi suurus: kuni 28 õpilast
Keel: Eesti keeles

Programmi kirjeldus:

Programm toimub kolme Lahemaa joa juures: Nõmmeveski, Joaveski ja Vasaristi. Alustame õppekäiku Nõmmeveskil. Kõigepealt räägime turvalisest liikumisest õpperajal ja keskkonnahoidlikust käitumisest ning eelseisva õppekäigu plaanidest. Seejätel jagunevad õpilased 2-liikmelisteks gruppideks, saavad töölehed. Töölehti täidetakse bussis selle põhjal, mida ringkäikudel teada saadi. Juhendaja abiga uuritakse nähtusi nagu karst, joa ja kose vahe, hüdroelektrijaam ja selle võimalikud keskkonnamõjud. Tutvume jõeäärse elustikuga, vaatame III kaitsekategooria alust metskuukressi ja arutame, kuidas seda hoida. Nende kolme eriilmelise Lahemaa joa juures on palju avastada ja uurida, peale paljude erinevuste on ka ohtralt sarnasusi, nii et on võimalik juba õpitut korrata, senisest veidi erinevas situatsioonis. Kui Nõmmeveskil näeme hüdroelektrijaama varemeid, siis Joaveskil töötavat jaama.

Lisaks on Joaveskil ka hea näide töötavast kalatrepist, aga Nõmmeveskil kanjonorg. Päev on pikk ja vahele mahub ka väike piknikupaus, sügisel ka marjakorjamisvõimalus. Kuidas õpilased vastusteni jõuavad? Juhendaja alustab küsimuses olevate nähtuste juures temaatilist arutelu ja esitab suunavaid küsimusi, õpilased arutlevad ja otsivad vastuseid ja lahendusi oma varasematest teadmistest või internetist. Need, kes kõige paremini kuuldud info suudavad talletada ja bussis õiged vastused kirjutavad, teenivad kõige rohkem punkte ning saavad ka autasu. Retke käigus teeme 4 infokorjepeatust ja sõidame bussiga objektide vahel. Lõpuks võtame nähtu kokku, vaatame üle vastused. Lõpuringis saavad kõik osavõtjad anda tagasisidet õppepäevale. Õpilaste täidetud töölehed antakse õpetajale. 

Päevakava:

15 min sissejuhatav vestlus ohutuse ja looduses liikumise ja päevakava kohta, gruppideks jagunemine.
45 min Nõmmeveski joa, kanjonoru ja hüdroelektrijaama varemete vaatamine ja töölehtede täitmine
15 min sõitmine Joaveskile
30 min Joaveski joastiku, puupapivabriku varemete ja kalatrepi vaatamine, töölehtede täitmine.
10 min Vasaristile sõitmine
30 min Vasaristi joastiku ja karstikohtade vaatamine, töölehtede täitmine
15 min kokkuvõtted, tagasiside, lõpuring
20 min kaasavõetud toidu söömine.

Juhis õpetajale:

Õpetajalt ootame klassi eelnevat informeerimist programmist, et see toimub täies ulatuses looduskeskkonnas. Väga olulised on mugavad ja soojad, võimalusel veekindlad jalanõud ja riided. Riietus võiks olla kihiline, et vajadusel saaks midagi vähemaks võtta. Kilekeep võiks ka kaasas olla. Söögiks võileib ja jook võiksid ka kaasas olla, sest metsast midagi osta ei saa. 

Õpetaja käib selle programmi puhul koos õpilastega kogu raja läbi.

Tagasisidet programmi kohta saavad õpilased anda programmi lõpus lõpuringis, juhendaja saab tagasisidet anda samuti suuliselt, aga võib täita ka tagasisidelehti või anda tagasisidet kodulehe kaudu. Tagasiside põhjal korrigeerime pidevalt programme.

Toimumiskoht:

Õppeprogramm viiakse läbi vabas õhus, Joaveski, Nõmmeveski ja Vasaristi joa juures, ühest kohast teise sõidetakse bussiga. Rada on enamasti metsarada, läbitakse jalgsi umbes 1,5 km.

Juhendaja:

Kauri Kivipõld – bakalaureusekraad geoökoloogias (Tallinna Ülikool), loodusteaduste magister (Eesti Maaülikool), on seda programmi läbi viinud alates 2015 aastast.

Õpitulemus/Programmi eesmärk:

Õpilased tunnevad jõgede ja jugade kohta käivaid termineid, teavad, mis on karstinähtused, kuidas tekivad kanjonorud. Õpilased teavad, kuidas on vee jõudu aegade jooksul inimese hüvanguks kasutatud ja missuguseid keskkonnaprobleeme see endaga kaasa on toonud, samuti miks on karstipiirkondades reostusoht eriti suur. Õpilased teavad, kuidas keskkonnaprobleeme lahendada püütakse ja mis on kalatrepid. Õpilased teavad missugused ohustatud liigid kasvavad Nõmmeveski kanjonorus. Õpilased väärtustavad rohkem keskkonda ja saavad aru jätkusuutliku majanduse tähtsusest.

Õppemeetod:

Aktiivõpe, avastusõpe, õuesõpe, arutelud, grupitööd.

Töövahenditeks on töölehed, kirjutusvahendid ja kirjutusalused. Töövahendid jagab õpilastele juhendaja.

Seos riikliku õppekavaga:

II kooliaste loodusõpetus: jõgi ja järv kui elukeskkond- vesi kui elukeskkond, vesi kui aine, vee kasutamine; elukeskkond Eestis- inimese mõju looduskeskkonnale, loodusliku tasakaalu olulisus ökosüsteemis, kuidas muutused keskkonnas võivad põhjustada elustiku muutusi; Eesti loodusvarad – taastuvenergia kasutamise võimalused; loodus- ja keskkonnakaitse Eestis. 

III kooliaste loodusõpetus: elus ja eluta looduse seosed ökosüsteemides inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal. Bioloogia – ökoloogia ja keskkonnakaitse –  inimtegevuse positiivne ja negatiivne mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele ning võimalus lahendada keskkonnaprobleeme. Geograafia – veestik. Füüsika – mehhaanika.

Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ja põhjuslikud tagajärjed. Antud programm ühendab endas teadmisi loodusest, keskkonnast, ajaloost, tehnoloogiast, füüsikast, õpetades samal ajal ka meeskonnatööd.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus õpipädevus suhtluspädevus

Lisainfo:

Programmile on võimalik vastu võtta ka 2 klassi korraga, 2 juhendajaga. Programm sobib ka tasandusklasside ja vaimupuudega õpilastele. Programm on turvaline, lisaturvalisust pakub juhendaja ja õpetaja kohalolek. Juhendaja on läbinud esmaabikoolituse.

Galerii
Tagasiside ankeet

Selleks, et oskaksime Teile võimalikult paremaid ja Teie vajadustele kõige paremini vastavaid
programme pakkuda, tahaksime teada, mis Teile meie programmi juures meeldis ja mida
võiksime teisiti teha. Oleme väga tänulikud, kui meid veidi aitate.

Palume anda hinne 5 palli süsteemis (1 – ei jäänud üldse rahule, 2 – oli palju puudujääke, 3 –
olid küll mõned puudujäägid, kuid üldjoontes võis rahule jääda, 4 – jäin rahule, kuid oli asju,
mida oleks saanud paremini teha, 5 – programm vastas meie minu ootustele) tõmmates õigele
hindele joone alla.