Keila-Joa pargi elustik väikesele loodusesõbrale

0
Broneeri õppeprogramm
Broneeri õppeprogramm
Õppeprogrammi broneerimiseks täida kõik allolevad väljad.
Kooli nimi*
Klass*
Osalejate arv*
Õpetaja nimi*
E-maili aadress*
Telefoninumber*
Toimumisaeg*
Alternatiivne toimumisaeg*
Salvesta sooviloendisse

Adding item to wishlist requires an account

2993

Miks valida meid?

  • Meie juhendajad on loodusalase magistrikraadiga ja suure kogemusega lõppeprogrammide läbiviimisel

Tekkis küsimus

Helista või kirjuta meile ja aitame meeleldi

+372 53980543

lahemaaokoturism@gmail.com

3 h
Aeg: Sügis-Kevad
Kirjeldus

Sobilik: 1-4 klassid
Grupi suurus: kuni 24 õpilast
Keel: Eesti keeles.

Programmi kirjeldus:

Õpilased lähevad koos juhendajaga Keila-Joa parki, otsivad kohale omaseid liike ja koos määravad neid. Jagunetakse gruppidesse ja vastatakse juhendaja esitatud küsimustele – vastuseid leitakse loodusest, infotahvlitelt ja internetist. Parimad saavad auhinnad. Teemad on: jõed, vee jõu kasutamine, pargid, elustik, mõis ja võimalikud keskkonnariskid.

Päevakava:

10 min sissejuhatav vestlus, päeva tutvustus, instrueerimine ohutuks liikumiseks õpperajal.
2,5 tundi õpperajal küsimustele vastamine, lindude määramine ja ülesannete lahendamine.
20 min arutelu nähtu üle, kokkuvõtete tegemine.
30 min kaasavõetud toidu söömine juba bussi juures tagasi olles.

Juhis õpetajale:

Vastused arutatakse õpilastega koos läbi. Programmi lõpus tehakse ühine päeva kokkuvõte. Õpetaja saab õpilaste täidetud töölehed, mis annab võimaluse õues alustatuga koolis edasi minna. Õpetaja saab tagasisidet anda tagasisidelehtede täitmisega. Tagasiside põhjal korrigeeritakse programme pidevalt. Õpetajalt ootame enne programmile tulekut õpilaste informeerimist programmiga seotud olulistest asjadest – kuna programm toimub vabas õhus, siis lapsed peaksid kandma ilmale vastavat riietust ja jalanõusid. Kui ilm on vihmane, siis vihmakeepe ja veekindlaid jalanõusid. Et oleks kaasas jook ja võileivad. Samuti, et kaasas oleks töö tegemiseks vajalik nutitelefon.

Toimumiskoht:

programm toimub Keila-Joa pargis 3 km pikkusel ringikujulisel õpperajal. Siin on hea vaadelda juga, jõge, elektrijaama, on olemas infostendid, mis toetavad info saamist. Rajal on mitmeid treppe ja sillad. Jalanõud võiksid olla sportlikud ja vihmase ilma korral ka veekindlad. Programm on õpilastele turvaline, kuna programmijuht läbib kogu teekonna koos õpilastega ja turvalisuse tagamisse kaasatakse ka õpetajad. Programm sobib ka puudega lastele, enne programmi tuleks õpetajal kindlasti juhendajaga läbi arutada, kuidas sobitada programmi erivajadustega laste vajadustele vastavaks.

Juhendaja:

Kauri Kivipõld – bakalaureuse kraad geoökoloogias bioloogia lisaerialaga (Tallinna Ülikool), magistrikraad maastiku hoolduse ja kaitse erialal (Eesti Maaülikool), läbinud Tartu Ülikooli Pedagoogikakursuse, töötab loodusgiidina ja Tallinna Loomaaia giidina. Õpilasprogramme on läbi viinud alates 2010. aastast. On Tallinna Linnuklubi liige. Konkreetset programmi on teinud juba 2-l õppeaastal.

Õpitulemus/Programmi eesmärk:

õpilased tunnevad jõgede ja jugade kohta käivaid termineid, teavad Keila Joa lähistel elavate lindude, loomade ja taimede eripärasid, tunnevad ülevaatlikult Keila-Joa Lossi ja pargi ajalugu, teavad, kuidas inimesed on läbi ajaloo voolavat vett enda teenistusse rakendanud.

Õppemeetod:

aktiivõpe, õuesõpe.

Seos riikliku õppekavaga:

I kooliaste loodusõpetus: organismid ja elupaigad, inimese meeled ja avastamine.
II kooliaste loodusõpetus: jõgi ja järv, vesi kui elukeskkond, vesi kui aine, vee kasutamine, loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.
Läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus õpipädevus suhtluspädevus

Lisainfo:

Õpetajalt ootame enne programmile tulekut õpilaste informeerimist, et programm toimub vabas õhus ja lapsed peaksid seetõttu kandma ilmale vastavat riietust ja jalanõusid. Kui ilm on vihmane, peaks lastel olema ka vihmakiled ja veekindlad jalanõud. Jook ja võileivad peaksid kaasas olema. Lisaks peaks olema ka töö tegemiseks vajalik nutitelefon.

Programmile on korraga võimalik võtta 2 klassi 2 juhendajaga. Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele, sest liigutakse mööda treppe üles ja alla.

Galerii
Tagasiside ankeet

Selleks, et oskaksime Teile võimalikult paremaid ja Teie vajadustele kõige paremini vastavaid
programme pakkuda, tahaksime teada, mis Teile meie programmi juures meeldis ja mida
võiksime teisiti teha. Oleme väga tänulikud, kui meid veidi aitate.

Palume anda hinne 5 palli süsteemis (1 – ei jäänud üldse rahule, 2 – oli palju puudujääke, 3 –
olid küll mõned puudujäägid, kuid üldjoontes võis rahule jääda, 4 – jäin rahule, kuid oli asju,
mida oleks saanud paremini teha, 5 – programm vastas meie minu ootustele) tõmmates õigele
hindele joone alla.