Käsmu looduse, kultuuripärandi ja keskkonnaprobleemide tundmaõppimine õpperajal

0
Broneeri õppeprogramm
Broneeri õppeprogramm
Õppeprogrammi broneerimiseks täida kõik allolevad väljad.
Kooli nimi*
Klass*
Osalejate arv*
Õpetaja nimi*
E-maili aadress*
Telefoninumber*
Toimumisaeg*
Alternatiivne toimumisaeg*
Salvesta sooviloendisse

Adding item to wishlist requires an account

3078

Miks valida meid?

  • Meie juhendajad on loodusalase magistrikraadiga ja suure kogemusega lõppeprogrammide läbiviimisel

Tekkis küsimus

Helista või kirjuta meile ja aitame meeleldi

+372 53980543

lahemaaokoturism@gmail.com

3 h
Aeg: Kevad-Sügis
Kirjeldus

Sobilik: 5-9 klassid
Grupi suurus: kuni 28 õpilast
Keel: Eesti keeles

Programmi kirjeldus:

Programm algab sissejuhatava vestlusega, milles tutvustatakse päeva plaani, looduses liikumise reegleid ja ohutust. Räägitakse, mis juhtub, kui prügi metsa jätta. Seejärel jagunevad õpilased 2-liikmelisteks võistkondadeks. Iga võistkond saab endale kaardi ja töölehe ning läheb Käsmu väikesele õpperajale. Võistkondadel tuleb leida vastused töölehel olevatele küsimustele. Küsimused puudutavad Käsmu loodust, kultuuripärandit, keskkonnaprobleeme. Õpilased saavad teada, kuidas jääaeg on loodust kujundanud, mis on samblik, miks lahesopid roostuvad, missugust kahju bioloogilisele mitmekesisusele tekitab lageraie, mis on jätkusuutlik majandamine ja palju muud. Vastuseid küsimustele leiavad õpilased infotahvlitelt, õpperajalt või internetist. Lõpus kontrollitakse ühiselt vastuseid ning arutletakse nende üle. Selgitatakse välja parimad vastajad ning tunnustatakse neid. Lõpus on lõpuring, kus kõik saavad rääkida, mida uut ja põnevat nad õppekäigu jooksul teada said. Antakse tagasisidet.

Päevakava:

15 min sissejuhatav vestlus, päeva plaani ja metsas liikumise reeglite tutvustus, ohutus metsas liikumisel.
90 min õpilased liiguvad õpperajal ja täidavad töölehti.
30 min vastuste kontrollimine ja arutelu, parimate väljaselgitamine ja tunnustamine.
15 min lõpuring ja tagasiside;
15 min kaasa võetud võileibade söömine.

Juhis õpetajale:

Õpetajalt ootame õpilaste eelnevat informeerimist eelseisvast õppeprogrammist. Õpilased peaksid kandma ilmale vastavat riietust, võiks olla kihiline, et vajadusel midagi vähemaks võtta. Jalanõud võiksid olla sportlikud ja soovitavalt veekindlad. Kaasas võiks olla laetud nutitelefon. Raja alguses ja lõpus on mobiilne internet olemas, seal saab otside neile küsimustele vastuseid, mida loodusrajalt ei leitud. Telefon on vajalik ka ohutuse tagamiseks, sest õpilased lähevad õpperajale iseseisvalt.

Õpetaja võib minna õpilastega koos õpperajale, aga see ei ole vajalik.

Söömiseks peaksid õpilastel kaasas olema oma võileivad ja jook. Vajadusel on võimalik käia söömas ka Võsul mõnes toitlustusasutuses.

Turvalisus: Käsmu õpperada on väga turvaline, sest rada on hästi tähistatud, pöörangutel on teeviidad. Juhendaja ei ole küll õpilastega rajal kaasas, kuid läheb neile raja lõppu vastu. Probleemide korral saavad õpilased juhendajale helistada. Juhendaja on läbinud esmaabikoolituse.

Tagasiside: programmi lõpus arutatakse vastused õpilastega koos läbi ja tehakse ühine päeva kokkuvõte juhendaja annab õpilastele tagasisidet. Õpetaja saab õpilaste täidetud töölehed, mis annab võimaluse õues alustatuga koolis edasi minna. Õpetaja saab tagasisidet anda suuliselt, täita tagasiside lehte või anda seda läbi kodulehe või keskkonnahariduse portaali. Tagasiside põhjal korrigeeritakse programmi pidevalt.

Toimumiskoht:

Looduses, Käsmu väikesel õpperajal. Läbitakse orienteeruvalt 2,5 km, rada ei tee ringi, algus ja lõpp on erinevates kohtades. Rada kulgeb suuremas osas metsaradadel, mis vihmase ilmaga võivad olla porised.

Juhendaja:

Kauri Kivipõld – bakalaureus Tallinna Ülikool geoökoloogia bioloogia lisaerialaga, magistrikraad Eesti Maaülikool maastiku kaitse ja hooldus, seda programmi läbi viinud alates 2018. a. Aigi Bremse bakalaureus Tallinna Ülikool, seda programmi 2018. a.

Õpitulemus/Programmi eesmärk:

Õpilased teavad rohkem Käsmu looduse, elustiku, rannikukoosluste, ajaloo ja keskkonnaprobleemide kohta. Õpilased teavad, kuidas jääaeg on Käsmu maastikku kujundanud, mis on samblik, miks on tarvis seeni tunda, mis on hiidrahn ja palju muud. Õpilased teavad, miks ei tohi prahti metsa jätta, missugust kahju toob metsa ökosüsteemile lageraie, mis on säästev metsa majandamine, missugused kaitsealused liigid kasvavad Käsmus. Õpilased saavad aru inimtegevuse mõjust keskkonnale, väärtustavad loodust ja keskkonda. Teavad, miks on oluline jätkusuutlik areng ning loodusressursside säästlik kasutamine. Õpilased oskavad loodusrajal kaardi abil liikuda, otsida infostendidelt vastuseid esitatud küsimustele, leida kaardil tähistatud punkte. Oskavad teha meeskonnatööd. Paranenud on funktsionaalne lugemisoskus.

Õppemeetod:

Kasutatavad õppemeetodid: aktiivõpe, avastusõpe, töölehtede täitmine.

Õppevahenditeks on kaardid, töölehed, kirjutusalused ja pastapliiatsid. Töövahendid annab juhendaja. Endal peaks kaasas olema laetud nutitelefon.

Seos riikliku õppekavaga:

Tegemist on integreeritud programmiga, mis hõlmab bioloogiat, geograafiat, ajalugu, eesti keelt, matemaatikat, informaatikat ja kehalist kasvatust. Lisaks võistluslik mäng looduses ja meeskonnatöö. Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ja põhjuslikud tagajärjed.

Seos õppekavaga: II kooliaste: loodusõpetus: elu mitmekesisus Maal (taimede, loomade, seente eluavaldused); mets elukeskkonnana (mets kui elukooslus, metsade iseloomulikud liigid,  Läänemeri elukeskkonnana (mere ranniku ja saarte elustik, iseloomulikud liigid ja nendevahelised seosed). Elukeskkond Eestis (ökosüsteemi elus ja eluta osa, loodusliku tasakaalu olulisus ökosüsteemis). III kooliaste: loodusõpetus elus- ja eluta looduse seosed (inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal. Bioloogia: selgroogsete loomade tunnused (välistunnuste seos elukeskkonnaga),  taimede tunnused ja eluprotsessid (eri taimerühmadele iseloomulik välisehitus, paljunemisviis, elukohad) seente tunnused ja eluprotsessid (samblikke moodustavate seente ja vetikate vastastikmõju ja selle tulemusena taimedele kättesaamatute kasvukohtade hõivamine, seente välisehituse mitmekesisud, seenhaigused); ökoloogia ja keskkonnakaitse (elus ja eluta looduse tegurid ja nende mõju eri organismirühmadele, bioloogilise mitmekesisuse tähtsus), geograafia: geoloogia (pinnavormide ja kivimite teke ning muutumine).

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilaste kujunemist vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes väärtustab keskkonda ja jätkusuutlikkust.

Õpipädevused:

digipädevus matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus õpipädevus suhtluspädevus

Lisainfo:

Võimalik on korraga vastu võtta 2 klassi, sellisel juhul on 2 juhendajat. Kuna liikumine toimub mööda loodusradu, siis ei sobi programm ratastooliga liikujatele. 

Programm toimub eesti keeles.

Galerii
Tagasiside ankeet

Selleks, et oskaksime Teile võimalikult paremaid ja Teie vajadustele kõige paremini vastavaid
programme pakkuda, tahaksime teada, mis Teile meie programmi juures meeldis ja mida
võiksime teisiti teha. Oleme väga tänulikud, kui meid veidi aitate.

Palume anda hinne 5 palli süsteemis (1 – ei jäänud üldse rahule, 2 – oli palju puudujääke, 3 –
olid küll mõned puudujäägid, kuid üldjoontes võis rahule jääda, 4 – jäin rahule, kuid oli asju,
mida oleks saanud paremini teha, 5 – programm vastas meie minu ootustele) tõmmates õigele
hindele joone alla.