Kas ma toitun jätkusuutlikult?

0
Broneeri õppeprogramm
Broneeri õppeprogramm
Õppeprogrammi broneerimiseks täida kõik allolevad väljad.
Kooli nimi*
Klass*
Osalejate arv*
Õpetaja nimi*
E-maili aadress*
Telefoninumber*
Toimumisaeg*
Alternatiivne toimumisaeg*
Salvesta sooviloendisse

Adding item to wishlist requires an account

2985

Miks valida meid?

  • Meie juhendajad on loodusalase magistrikraadiga ja suure kogemusega lõppeprogrammide läbiviimisel

Tekkis küsimus

Helista või kirjuta meile ja aitame meeleldi

+372 53980543

lahemaaokoturism@gmail.com

2 h
Aeg: Aastaringselt
Kirjeldus

Sobilik: 7-9 klassid
Grupi suurus: kuni 30 õpilast
Keel: Eesti keeles

Programmi kirjeldus:

Õppeprogramm toimub klassiruumis. Töövormiks on grupitöö. Kõigepealt tutvustab juhendaja päeva plaani, seejärel valmistab iga grupp ettekande tervislikust toitumisest ning tutvustab seda teistele. Seejärel toimub ühine arutelu, juhendaja tutvustab tervisliku toitumise põhimõtteid. Järgmiseks tuleb gruppidel otsustada erinevate toitumisega seotud väidete kohta, kas need on tõesed või mitte ja põhjendada arvamust. Seejärel arutletakse nende üle ühiselt. Siis analüüsitakse nutridata.ee programmi abil õpilaste igapäevase toidu koostist. 

Seejärel vastavad grupid küsimustele toidupakkidel olevate kvalireedimärgiste, lisaainete, koostise ja muu kohta ning arutletakse, missugust infot need meile toidu kohta annavad. Räägitakse ka lisaainetest toitudes ning mille pärast neid toitudele lisatakse, missugused lisaained on kahjulikud ja kuidas neid oma toidulaual vältida. 

Seejärel vastatakse küsimustele erinevate toiduainete ökoloogilise jalajälje kohta. Toidu ökoloogiline jalajälg sisaldab endas nii toiduainete kasvatamist, töötlemist, säilitamist, kui ka transporti ja pakendamist. Arutletakse, missugustel toiduainetel on suur ökoloogiline jalajälg ja missugustel väike.
Lõpus teeb juhendaja päevast kokkuvõtte ning lõpuringis saavad kõik osavõtjad rääkida, mida uut nad sellel päeval teada said.

Päevakava:

15 min juhendaja tutvustab programmi ja selle ajakava. Moodustatakse 4 – 5-liikmelised grupid. Grupid leiavad endale sobivad istekohad ja saavad grupitööks vajalikud suured paberid ja markerid. Juhendaja selgitab ülesannet.
10 min iga grupp valmistab ettekande tervislikust toitumisest ning tutvustab seda teistele.
10 min ühine arutelu, juhendaja tutvustab tervisliku toitumise põhimõtteid.
10 min grupid otsustavad erinevate toitumisega seotud väidete kohta, kas need on tõesed või mitte ja põhjendavad arvamust.
10 min arutletakse nende üle ühiselt.
10 min analüüsitakse nutridata.ee programmi abil õpilaste igapäevase toidu koostist.
15 min grupid vastavad grupid küsimustele toidupakkidel olevate kvalireedimärgiste, lisaainete, koostise ja muu kohta ning arutletakse, missugust infot need meile toidu kohta annavad. Räägitakse ka lisaainetest toitudes ning millepärast neid toitudele lisatakse, missugused lisaained on kahjulikud ja kuidas neid oma toidulaual vältida.
10 min vastatakse küsimustele erinevate toiduainete ökoloogilise jalajälje kohta. Toidu ökoloogiline jalajälg sisaldab endas nii toiduainete kasvatamist, töötlemist, säilitamist, kui ka transporti ja pakendamist.
10 min Arutletakse, missugustel toiduainetel on suur ökoloogiline jalajälg ja missugustel väike. Mida saaksime teha, et keskkonda ka oma toitumisharjumustega hoida.
15 min kokkuvõte päevast ja lõpuring

Juhis õpetajale:

Õpetajalt ootame klassis toolide ümbertõstmise organiseerimist grupitööks sobivaks. Klassis peaks olema võimalus näidata slaide ja kasutada wifit. 

Toimumiskoht:

Mõnes sobivas ruumis kooli lähedal või koolimajas, klassis

Juhendaja:

Lea Kivipõld – magistrikraad toitumise alal – Tallinna Tehnikaülikool.

Õpitulemus/Programmi eesmärk:

Õpilased teavad, missuguseid toitaineid ja muid komponente ning lisaaineid erinevad toidud sisaldavad, mida inimese organism vajab või mis on kahjulik, mis aineid lisatakse toidule nende säilivuse pikendamiseks. Õpilased  saavad aru, mida tähendavad toidupakendil olevad märgised erinevate e-ainete kohta. Õpilased teavad, missugused e-ained on kahjulikud ning kuidas oma toitumist nii muuta, et võimalikult vähem kahjulikke aineid süüa. Õpilased saavad aru mis on GMO, mis on mahetootmine, ökoloogiline toit, miks tuleks eelistada võimalikult vähem töödeldud ja kohalikku toitu jne. Õpilased teavad mida tähendavad pakendil olevad (öko)märgised. Õpilased oskavad valida võimalikult väikese ökoloogilise jalajäljega ja tervislikku toitu (mis on kahjulik keskkonnale, on kahjulik ka inimesele)

Õppemeetod:

Grupitöö, arutlus, iseseisev töö.

Seos riikliku õppekavaga:

III kooliaste 

Bioloogia 2.2.4.10. Inimese elundkonnad –  elundkondade põhiülesanded, 2.2.4.13. Seedimine ja eritamine – valkude, rasvade, süsivesikute, vitamiinide, mineraalainete ja vee ülesanded inimorganismis ning nende üle- või alatarbimisega kaasnevad probleemid; tervisliku toitumise põhimõtted

Geograafia 2.3.4.14. Euroopa ja Eesti põllumajandus ning toiduainetööstus – põllumajandusega seotud keskkonnaprobleemid, elukeskkonda säästva suhtumise vajalikkust ning keskkonna säästmise võimalused.  

Keemia 2.5.4.9. Süsinikuühendite roll looduses, eluks oluliste süsinikuühendite (sahhariidide, rasvade, valkude) rolli elusorganismides ja teab nende muundumise lõppsaadusi organismis (vesi ja süsinikdioksiid), seostab varem loodusõpetuses ja bioloogias õpituga. 

Läbiv teema on keskkond ja jätkusuutlik areng.Taotletakse õpilaste kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnahoidlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda, väärtustab jätkusuutlikku arengut, on valmis leidma lahendusi keskkonna ja inimarengu küsimustele. Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilastes integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ja põhjuslikud tagajärjed.

Antud programmis on integreeritud bioloogia, geograafia, eesti keel, arvuti kasutamisoskus.

Õpipädevused:

digipädevus matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus õpipädevus sotsiaalne ja kodanikupädevus suhtluspädevus

Lisainfo:

Programm sobib ka liikumispuudega õpilastele, kuna toimub koolimajas. Söömine toimub tavapäraselt söögivahetunnis. Kui söögivahetund jääb keset programmi, on võimalik teha programmis vaheaeg, kuid hea oleks planeerida 2 tundi järjest.

Galerii
Tagasiside ankeet

Selleks, et oskaksime Teile võimalikult paremaid ja Teie vajadustele kõige paremini vastavaid
programme pakkuda, tahaksime teada, mis Teile meie programmi juures meeldis ja mida
võiksime teisiti teha. Oleme väga tänulikud, kui meid veidi aitate.

Palume anda hinne 5 palli süsteemis (1 – ei jäänud üldse rahule, 2 – oli palju puudujääke, 3 –
olid küll mõned puudujäägid, kuid üldjoontes võis rahule jääda, 4 – jäin rahule, kuid oli asju,
mida oleks saanud paremini teha, 5 – programm vastas meie minu ootustele) tõmmates õigele
hindele joone alla.