Ilm on hukas

0
Broneeri õppeprogramm
Broneeri õppeprogramm
Õppeprogrammi broneerimiseks täida kõik allolevad väljad.
Kooli nimi*
Klass*
Osalejate arv*
Õpetaja nimi*
E-maili aadress*
Telefoninumber*
Toimumisaeg*
Alternatiivne toimumisaeg*
Salvesta sooviloendisse

Adding item to wishlist requires an account

2992

Miks valida meid?

  • Meie juhendajad on loodusalase magistrikraadiga ja suure kogemusega lõppeprogrammide läbiviimisel

Tekkis küsimus

Helista või kirjuta meile ja aitame meeleldi

+372 53980543

lahemaaokoturism@gmail.com

2 h
Aeg: Talv
Kirjeldus

Sobilik: 7-9 klassid
Grupi suurus: kuni 25 õpilast
Keel: Eesti keeles

Programmi kirjeldus:

Enne programmi saadab juhendaja enamiku materjalidest õpilastele ette, et nad saaksid eelnevalt ennast teemaga kurssi viia. Programmi alguses tutvustab juhendaja päeva plaani ja tegevusi. Seejärel jaotatakse õpilased erinevateks huvigruppideks. Tegemist on haridusliku rollimänguga, kus õpilaste ülesandeks on kehastuda erinevateks huvigruppide esindajateks, kes tegelevad kliimapoliitika kujundamisega. Siin on energeetikaettevõtete juhte, tehaste direktoreid, looduskaitse aktiviste, teadlasi. Erinevate huvigruppide esindajad peavad ühiselt välja töötama kliimapoliitika, kusjuures iga huvigrupi esindaja kaitseb sealjuures enda huvugrupi huvisid. Pärast debatti räägivad kõik debatigrupid, mis tulemusteni nad jõudsid ja kuidas see toimus. Programmi lõpus teeb juhendaja tulemustest kokkuvõtte ja võtab päeva kokku. Lõpuringis räägivad kõik, mida uut nad sellel päeval õppisid. Õpetaja saab endale õpilaste tööd, mis annab võimaluse programmis alustatuga koolitunnis edasi minna.

Päevakava:

15 min – päeva plaani tutvustus, teemaa tutvustus ja rollide jaotamine.
20 min – erinevate huvigruppide esindajad arutavad läbi enda huvigrupi seisukohad seoses planeeritava kliimapoliitikaga.
20 min – debatid erinevate huvigruppide esindajate vahel.
15 min – erinevad debatigrupid tutvustavad debati tulemusi.
10 min – juhendaja teeb tulemustest kokkuvõtte.
10 min – lõpuring ja tagasiside andmine.

Juhis õpetajale:

Juhendaja saadab nädal enne programmi õpilastele materjali, et nad saaksid ennast eelnevalt teemaga kurssi viia. Õpetajalt ootame materjali saatmist õpilastele.
Programmi ajal võiks õpetaja olla klassiruumis ja abistada vajadusel juhendajat tehnika kasutamisel.
Tagasisidet saab õpetaja anda programmi lõpus suuliselt või pärast programmi kodulehe tagasisidevormi kaudu. Õpilased saavad tagasisidet anda lõpuringis, juhendaja annab tagasisidet lõpuringis. Vastavalt tagasisidele korrigeeritakse programmi pidevalt.

Toimumiskoht:

klassiruumis

Juhendaja:

Kauri Kivipõld

Õpitulemus/Programmi eesmärk:

on õpilaste teadlikkuse suurendamine inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega. Õpilased teavad, millest on kliimamuutused tingitud, missuguste tegevustega tekitatakse kliimale kõige rohkem kahju ja kuidas saaks seda vähendada. Õpilased oskavad näha ühte probleemi mitmest erinevast seisukohast, oskavad teisi kuulata ja oma seisukohti kaitsta.

Õppemeetod:

hariduslik rollimäng, grupitöö. Materjali saadab juhendaja eelnevalt. Töövahenditeks on suured paberid ja markerid, laudadel on artiklid ja muud materjalid teema kohta. Õppematerjalid toob juhendaja kaasa.

Seos riikliku õppekavaga:

Läbiv teema on keskkond ja jätkusuutlik areng.Taotletakse õpilaste kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnahoidlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda, väärtustab jätkusuutlikku arengut, on valmis leidma lahendusi keskkonna ja inimarengu küsimustele.

III kooliaste loodusõpetus: elus ja eluta looduse seosed (inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal); bioloogia: ökoloogia ja keskkonnakaitse (loodusliku tasakaalu kujunemine ökosüsteemides, inimtegevuse positiivne ja negatiivne mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele, võimalused lahendada keskkonnaprobleeme), geograafia: loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid (säästlik eluviis ja jätkusuiutlik areng). Geograafia: kliima, Euroopa ja Eesti kliima.
Antud programmis on integreeritud bioloogia, geograafia, majandusalased algteadmised, eetika, funktsionaalne lugemisoskus, väitlemisoskus, kuulamisoskus, kriitiline suhtumine materjali.
Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilastes integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ja põhjuslikud tagajärjed.

Õpipädevused:

Lisainfo:

Kuna programm toimub klassiruumis, sobib see ka liikumispuudega õpilastele.
Turvalisus on nagu koolis tavapäraselt.

Galerii
Tagasiside ankeet

Selleks, et oskaksime Teile võimalikult paremaid ja Teie vajadustele kõige paremini vastavaid
programme pakkuda, tahaksime teada, mis Teile meie programmi juures meeldis ja mida
võiksime teisiti teha. Oleme väga tänulikud, kui meid veidi aitate.

Palume anda hinne 5 palli süsteemis (1 – ei jäänud üldse rahule, 2 – oli palju puudujääke, 3 –
olid küll mõned puudujäägid, kuid üldjoontes võis rahule jääda, 4 – jäin rahule, kuid oli asju,
mida oleks saanud paremini teha, 5 – programm vastas meie minu ootustele) tõmmates õigele
hindele joone alla.