Elukeskkond tuulepealsel Pedassaare neemel

0
Broneeri õppeprogramm
Broneeri õppeprogramm
Õppeprogrammi broneerimiseks täida kõik allolevad väljad.
Kooli nimi*
Klass*
Osalejate arv*
Õpetaja nimi*
E-maili aadress*
Telefoninumber*
Toimumisaeg*
Alternatiivne toimumisaeg*
Salvesta sooviloendisse

Adding item to wishlist requires an account

3084

Miks valida meid?

  • Meie juhendajad on loodusalase magistrikraadiga ja suure kogemusega lõppeprogrammide läbiviimisel

Tekkis küsimus

Helista või kirjuta meile ja aitame meeleldi

+372 53980543

lahemaaokoturism@gmail.com

3 h
Aeg: Sügis
Kirjeldus

Sobilik: 5-9 klassid
Grupi suurus: kuni 25 õpilast
Keel: Eesti keeles

Programmi kirjeldus:

Kõigepealt tutvustab juhendaja klassile päevaplaani, ohutut liikumist mere ääres ja looduses käitumise reegleid. Lapsed jagunevad 2-liikmelisteks gruppideks ja lähevad koos juhendajaga Pedassaare neemele. Kõigepealt otsivad ja määravad lapsed töölehtede abil kohale omaseid liike. Seejärel vaadeldakse binokliga rannalinde ja õpilased määravad välimäärajate abil nende liike. Vaadatakse koos roomavaid kuuski ja räägitakse kohastumusest. Seejärel liigutakse metsa, kus lapsed mõõdavad Eesti jämedaimaid rannamände ja vahemaid. Teel näitab juhendaja lindude ja loomade tegutsemisjälgi, esitab küsimusi ja koos arutletakse nähtu üle. Vaadatakse ka militaarrajatisi ja räägitakse paiga ajaloost. Arutletakse, kuidas inimene ja meri on teineteist vastastikku mõjutanud, räägitakse keskkonnaprobleemidest ja säästvast arengust.

Lõpuks bussi juures tehakse päevast kokkuvõte ja antakse vastastikku tagasisidet. Olenevalt ilmast peetakse piknik kaasavõetud võileibadega mere ääres või metsas.

Päevakava:

15 min sissejuhatav vestlus, instrueerimine ohutuse tagamiseks ja keskkonnahoidlikuks käitumiseks, võistkondade moodustamine.
45 min rannast töölehtede järgi rannikul elevate liikide leidmine.
30 min kaasavõetud võileibade söömine.
30 min lindude määramine välimäärajate abil.
45 min mändide ja vahemaade mõõtmine, metsaelustikuga tutvumine.
15 min kokkuvõtete tegemine, tagasiside.

Juhis õpetajale:

Õpetajalt ootame õpilaste eelnevat informeerimist eelseisvast ptogrammist, et see toimub täies ulatuses välitingimustes ja mere ääres on tavaliselt tuulisem kui sisemaal. Seetõttu pekasid laste riided olema ilmastikukindlad, soovitavalt kihilised riided ja sportlikud jalanõud. Vihma korral midagi vihma eest kaitseks, parem oleks vihmakile. Kaasas peaks olema võileib ja jook, sest programmi toimumiskohas ei ole võimalik midagi osta. 

Õpetaja võib programmis osaleda või jalutada iseseisvalt, mingit siseruumi istumiseks ei ole.

Tagasisidet annab juhendaja lõpuringis ja ootab ka osavõtjatelt tagasisidet programmi kohta. Õpetaja saab tagasisidet anda suuliselt, tagasiside lehte täites või kodulehel. Tagasiside põhjal korrigeerime oma programme pidevalt.

Toimumiskoht:

Pedassaare neem ja mets, kogu programm toimub välitingimustes. Kõnnitakse mööda metsaradasid ja rannaäärt, rada ei ole tähistatud. Läbitakse 3 km pikkune teekond.

Juhendaja:

Kauri Kivipõld – bakalaureuse kraad Tallinna Ülikooli geoökoloogia erialalt bioloogia lisaerialaga, magistrikraad Eesti Maaülikooli maastiku kaitse ja hoolduse erialal, on seda programmi läbi viinud alates 2015 aastast.

Õpitulemus/Programmi eesmärk:

Õpilane tunneb mere ja ranniku elustikku, iseloomulikke liike ja nendevahelisi seoseid, oskab määrata välimäärajate abil linde ja selgrootuid. Teab, kuidas elamine merele ja tuultele avatud rannikul ja neemel on mõjutanud selle asukaid, mis on kohastumine. Teavad, kuidas meri on mõjutanud inimtegevust ja rannaasustuse kujunemist. Õpilased tunnevad Läänemerd ohustavaid keskkonnaprobleeme ja teavad, miks on oluline merd kaitsta. Õpilased väärtustavad keskkonda ja saavad aru jätkusuutliku majanduse põhimõtete rakendamise vajalikkusest.

Õppemeetod:

Kasutatavad õppemeetodid: aktiivõpe, õuesõpe, arutelu, rühmatöö, vaatlus, luubiga isendite uurimine, välimääraja kasutamine.

Õppevahenditeks on binoklid, luubid, välimäärajad, töölehed. Õppevahendid on juhendajal kaasas, pärast programmi soovib ta neid rikkumatult tagasi saada.

Seos riikliku õppekavaga:

II kooliaste: loodusõpetus – elu mitmekesisus maal, kohastumine eluga tuultele ja mereveele avatud keskkonnas. Läänemeri elukeskkonnana: Läänemeri kui ökosüsteem, rannikuelustik, iseloomulikud liigid ja nendevahelised seosed, mere mõju rannaasustusele ja inimtegevusele, Läänemere reostumine ja kaitse. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis- inimese mõju keskkonnale.

III kooliaste: loodusõpetus – elus ja eluta looduse seosed, kohastumused füüsikalis-keemiliste keskkonnatingimustega, inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal. Bioloogia – selgroogsete loomade tunnused: välistunnuste seosed elukeskkonnaga, ökoloogia ja keskkonnakaitse looduslik tasakaal ökosüsteemides. inimtegevuse negatiivne ja positiivne mõju ökosüsteemide muutumisele. Geograafia: geoloogia. – kivimite murenemine, murendmaterjali ärakanne.

Läbiv teema – keskkond ja jätkusuutlik areng. Taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda,väärtustab jätkusuutlikkust.

Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ja põhjuslikud tagajärjed. Tegemist on integreeritud programmiga, kus peale looduse ja keskkonnaprobleemide tegeldakse ka ajaloo, geoloogia, matemaatika teadmiste kasutamisega, meeskonnatööga ja füüsilise liikumisega.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus õpipädevus suhtluspädevus

Lisainfo:

Lindude pesitsemise ajal 1. aprillist 15. juulini programme läbi ei viida, palun planeerige see programm sügisesse.

Saame vastu võtta 2 klassi nii, et üks klassidest läheb samal ajal lähikonnas toimuvale teisele programmile, näiteks Altjale.

Programmi saab pakkuda ka vaimupuudega õpilastele, kui selles on eelnevalt juhendajaga kokku lepitud. 

Turvalisuse tagamine: programmi läbiviimise koht on üldiselt turvaline, kuid kividel turnides on oht kukkuda, kui kivid on vees, siis neile ronides võib vette kukkuda, seetõttu ei tohi programmi ajal kividel ronida. Turvalisuse tagamiseks on juhendaja kogu programmi vältel koos õpilastega, juhendaja on läbinud esmaabikoolituse.

Galerii
Tagasiside ankeet

Selleks, et oskaksime Teile võimalikult paremaid ja Teie vajadustele kõige paremini vastavaid
programme pakkuda, tahaksime teada, mis Teile meie programmi juures meeldis ja mida
võiksime teisiti teha. Oleme väga tänulikud, kui meid veidi aitate.

Palume anda hinne 5 palli süsteemis (1 – ei jäänud üldse rahule, 2 – oli palju puudujääke, 3 –
olid küll mõned puudujäägid, kuid üldjoontes võis rahule jääda, 4 – jäin rahule, kuid oli asju,
mida oleks saanud paremini teha, 5 – programm vastas meie/minu ootustele).