Aruteluprogramm – kas metsa raiutakse palju või vähe?

0
Broneeri õppeprogramm
Broneeri õppeprogramm
Õppeprogrammi broneerimiseks täida kõik allolevad väljad.
Kooli nimi*
Klass*
Osalejate arv*
Õpetaja nimi*
E-maili aadress*
Telefoninumber*
Toimumisaeg*
Alternatiivne toimumisaeg*
Salvesta sooviloendisse

Adding item to wishlist requires an account

2850

Miks valida meid?

  • Meie juhendajad on loodusalase magistrikraadiga ja suure kogemusega lõppeprogrammide läbiviimisel

Tekkis küsimus

Helista või kirjuta meile ja aitame meeleldi

+372 53980543

lahemaaokoturism@gmail.com

2 h
Aeg: Talv
Kirjeldus

Sobilik: 7-9 klassid
Grupi suurus: kuni 28 õpilast
Keel: Eesti keeles

Programmi kirjeldus:

Programm algab huvigruppideks jagunemisega – puidu töötlejad, kohalikud elanikud, metsaomanikud, looduskaitsjad jt. Iga huvigrupp saab info ja materjalid nende seisukohtade, huvide, ootuste ja hirmude kohta, mis on seotud metsa majandamise ja kaitsga. Laual on ka täiendav materjal teemast paremaks arusaamiseks. Õpilased valmistavad ennast ette oma seisukohtade kaitsmiseks läbirääkimistel teiste huvigruppidega. Seejärel jagunetakse uuesti ja moodustatakse grupid nii, et igas laudkonnas oleks vähemalt üks esindaja igast huvigrupist.

Siis peetakse igas laudkonnas teistest sõltumatu metsadebatt – ülesanne on jõuda kõiki osapooli rahuldava tulemuseni  ja leppida kokku metsastrateegias, mis tagaks jätkusuutliku metsa majandamise. Iga huvigrupp kaitseb siin enda seisukohti. Kas jõutakse lõpuks kõiki rahuldava kompromissini? Debati lõpus ttutvustab iga laudkond teistele mis tulemuseni nad jõudsid ja kuidas sündis kompromiss. Teemadeks on bioloogilise mitmekesisuse kaitse, metsa osa looduse kui terviksüsteemi jätkusuutlikuse kaitses, ökoloogiline tasakaal, mets kui oluline ressurss majanduses, metsa rekreatiivne ja emotsionaalne väärtus. Lõpuks teeb juhendaja kokkuvõtte. Lõpuringis saavad kõik osavõtjad rääkida, mida see õppepäev neile pakkus.

Päevakava:

15 min sissejuhatus päeva, probleemi tutvustamine, ülesande selgitus, jagunemine gruppideks, materjalide jaotamine;
30 min arutelu gruppides, seisukohtade kujundamine;
30 min debatid teiste gruppidega, ühiste seisukohtade kujundamine;
15 min gruppide ettekanded saavutatud tulemuste kohta;
15 min kokkuvõte debattide tulemustest, kokkuvõte õppepäevast, lõpuring, tagasiside.

Juhis õpetajale:

Nädal enne programmi toimumist saadab juhendaja õpetajale lisamaterjali programmi kohta, mille palume edastada programmis osalevatele õpilastele, et neil oleks juba enne programmi algust võimalik ennast teemaga kurssi viia. Põhiliselt on materjal kuulamiseks. 

Programmi läbiviimiseks on olulune, et õpilased saaksid moodustada gruppe, võiks olla rohkem ruumi liikumiseks.

Klassis peaks olema võimalus näidata projektoriga materjali ekraanile. Õpilastel võiksid olla kaasas laetud nutitelefonid ja klassis wifi, et vajadusel sealt lisamaterjali otsida.

Õpetaja võib programmist osa võtta, aga ei pea seda tegema. 

Tagasisidet õpilastele antakse programmi lõpus. Siis saavad ka õpilased enda poolt tagasisidet anda. Õpetaja saab tagasisidet anda suuliselt või tagasiside lehte täites, samuti saab seda teha kodulehe kaudu. Tagasiside põhjal korrigeeritakse programmi pidevalt.

Toimumiskoht:

Kooli lähedal selleks sobivas ruumis või, klassiruumis. Oluline on, et õpilased saaksid oma toolidega kohti vahetada ja moodustada gruppe. Peaks olema võimalus näidata slaide projektoriga ekraanile või seinale.

Juhendaja:

Kauri Kivipõld – bakalaureuse kraad geoökoloogisa bioloogia lisaerialaga, magistrikraad maastiku hoolduse ja kaitse erialal, keskkonnahariduslikke programme on läbi viinud alates 2010 aastast, konkreetset programmi on läbi viinud alates 2018. aastast.

Õpitulemus/Programmi eesmärk:

Programmi eesmärk on õpilaste teadlikkuse suurendamine inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega. Õpilased oskavad leida kirjalikest materjalidest vajalikku infot, näevad probleemi erinevaid tahkusid, oskavad teisi kuulata ja oma seisukohti esitada ning kaitsta, pidada läbirääkimisi, teha koostööd. Õpilased saavad teada, mis ohud on lageraiel, kuidas toimib ökoloogiline tasakaal metsas, kuidas majandada jätkusuutlikult, kasutavad erinevaid infoallikaid ning hindavad kriitiliselt neis sisalduvat teavet, eristavad teaduslikke teadmisi mitteteaduslikest teadmistest. Saavad aru inimese ja keskkonna vastastikustest seostest, loodusressursside piiratusest ja nende ratsionaalse kasutamise vajalikkusest. Suhtuvad vastutustundlikult elukeskkonnasse, väärtustades bioloogilist mitmekesisust, jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi ja säästva arengu põhimõtteid.

Õppemeetod:

Hariduslik rollimäng, grupitööd, arutelud, iseseisev töö materjaliga.

Seos riikliku õppekavaga:

Läbiv teema on keskkond ja jätkusuutlik areng. Taotletakse õpilaste kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnahoidlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda, väärtustab jätkusuutlikku arengut, on valmis leidma lahendusi keskkonna ja inimarengu küsimustele.

III kooliaste loodusõpetus: elus ja eluta looduse seosed (inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal); bioloogia – taimede tunnused ja eluprotsessid (taimede osa looduse kui terviksüsteemi jätkusuutlikkuse tagamisel ja inimtegevuses), ökoloogia ja keskkonnakaitse (loodusliku tasakaalu kujunemine ökosüsteemides, inimtegevuse positiivne ja negatiivne mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele, võimalused lahendada keskkonnaprobleeme), geograafia: loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid (säästlik eluviis ja jätkusuiutlik areng).

Antud programmis on integreeritud bioloogia, geograafia, majandusalased algteadmised, eetika, funktsionaalne lugemisoskus, väitlemisoskus, kuulamisoskus, kriitiline suhtumine materjali.

Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilastes integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ja põhjuslikud tagajärjed.

Õpipädevused:

ettevõtlikkuspädevus kultuuri- ja väärtuspädevus matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus sotsiaalne ja kodanikupädevus suhtluspädevus

Lisainfo:

Programm toimub koolimajas või mõnes muus siseruumis. Töövahendid on juhendajal endal kaasas.

Kuna programm toimub koolimajas, siis ei ole tarvis täiendavaid turvameetmeid.

Galerii
Tagasiside ankeet

Selleks, et oskaksime Teile võimalikult paremaid ja Teie vajadustele kõige paremini vastavaid
programme pakkuda, tahaksime teada, mis Teile meie programmi juures meeldis ja mida
võiksime teisiti teha. Oleme väga tänulikud, kui meid veidi aitate.

Palume anda hinne 5 palli süsteemis (1 – ei jäänud üldse rahule, 2 – oli palju puudujääke, 3 –
olid küll mõned puudujäägid, kuid üldjoontes võis rahule jääda, 4 – jäin rahule, kuid oli asju,
mida oleks saanud paremini teha, 5 – programm vastas meie minu ootustele) tõmmates õigele
hindele joone alla.